DE VAL  van  de
VERENIGDE STATEN

How prophetic end-time events bring down the world's greatest superpower & ignite WWIII DOOR RONALD WEINLAND

Hoofdstuk 2
GROOTSCHALIGE AANVALLEN OP DE VSZOALS EERDER GEZEGD, Herbert Armstrong voorspelde perfect vier belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de heropleving van Europa met Duitsland als hoofdmacht. In 1950 begon hij deze voorspellingen in alle ernst te geven. Maar het duurde nog 68 jaar voordat ze allemaal vervuld werden.

Ondertussen zijn er recentelijk nog meer voorspellingen gegeven betreffende andere specifieke eindtijd gebeurtenissen. Die gebeurtenissen zijn reeds begonnen en vormen de aanloop tot datgene wat nu spoedig zal uitmonden in een laatste oorlog – Wereld Oorlog III. De vervulling van die profetische eindtijd gebeurtenissen is in een stroomversnelling geraakt, en dat vooral sinds 9/11.

In de Bijbel wordt een perfect voorbeeld gegeven van zo’n proces dat in een stroomversnelling raakt, zoals nu ook het geval is. God gaf ons een analogie die ons toont hoe de vervulling van de eindtijd gebeurtenissen zal verlopen. Dit wordt vergeleken met een vrouw in barensnood vlak voor de bevalling. In het begin liggen de weeën meestal verder uiteen, en zijn zij minder hevig en pijnlijk. Maar naarmate de arbeid vordert, volgen de weeën elkaar sneller op en neemt de hevigheid en de pijn ervan ook toe.

Terwijl een bevalling gewoonlijk een aantal urenlang duurt, neemt de vervulling van de laatste eindtijd gebeurtenissen een groot aantal jaren in beslag. Iets wat zich in kortere tijdspanne van enkele uren voltrekt is makkelijk te bevatten, maar het is veel moeilijker om iets wat zich gedurende enkele decennia voltrekt, duidelijk te overzien. Niettemin nemen de frequentie en de intensiteit van de eindtijd gebeurtenissen toe.


Eindtijd gebeurtenissen tot nu toe verzegeld!

Aan de hand van slechts enkele verzen in de Bijbel uit Daniël en Openbaring, werd aan Herbert Armstrong de betekenis geopenbaard van de gebeurtenissen in verband met de opkomst van Europa, vlak voor het begin van een laatste wereldoorlog. Maar het boek Openbaring bevat nog veel meer verzen die dieper ingaan op deze en nog vele andere gebeurtenissen, die in die laatste periode van de eindtijd vervuld zullen worden.

Johannes, die zowel profeet als apostel was, schreef het boek Openbaring omdat hem opgedragen werd om alles op te tekenen wat hem tijdens zijn gevangenschap door de Romeinen op het eiland Patmos getoond werd. En hoewel aan hem geopenbaard werd wat hij moest optekenen, werd hem niet geopenbaard wat dit alles betekende. God maakte duidelijk dat de betekenis van deze zaken pas geopenbaard zouden worden in de laatste dagen van de eindtijd.

Zowel aan Daniël als aan Johannes en nog veel andere profeten, werden veel profetieën over onze tijd gegeven, maar zij kregen geen inzicht in de betekenis ervan. Daniël wilde weten wat de betekenis was van alle profetische zaken die hij opgetekend had betreffende de ‘laatste dagen’, en dus vroeg hij: ‘Wanneer zal het einde van deze dingen zijn?’ Hij kreeg hierop een heel direct antwoord:

‘Doch Hij zei: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.’ (Daniël 12: 9)

De Zegels van Openbaring zouden ook tot in deze eindtijd gesloten en verzegeld blijven. We bevinden ons nu echter heel dicht bij de vervulling van de laatste catastrofale gebeurtenissen, vanwege het feit dat alle Zeven Zegels reeds geopend zijn en hun volle betekenis geopenbaard is. Er zijn geen Zegels meer die nog geopend moeten worden, en dat op zich schreeuwt het uit aan ons hoe dichtbij Wereld Oorlog III nu is.

Zoals reeds eerder gezegd, het traditionele Christendom heeft de gebeurtenissen die gekend staan als de ‘Vier Ruiters van de Apocalyps’ verkeerd begrepen, en zij wachten nog steeds op de vervulling van die profetieën. Deze ‘Vier Ruiters’ worden in het eerste Zegel van Openbaring beschreven.

De reden waarom sommigen in het traditionele Christendom geloven dat de eindtijd nog ver voor ons uit ligt, is omdat zij nog steeds wachten op de opening van het eerste Zegel, omdat zij geloven dat deze Vier Ruiters over catastrofale gebeurtenissen gaan die over deze wereld zullen komen. Maar dit Zegel werd al geopend, om precies te zijn op 17 December 1994. Het traditionele Christendom ziet niet wat er op die dag gebeurde, omdat dit ging over gebeurtenissen die in Gods Kerk plaatsvonden, en niet op het wereldtoneel.


Het voorteken van 9/11

De verwoestende en catastrofale eindtijdgebeurtenissen, waarvan geprofeteerd is dat zij over deze wereld zouden komen, begonnen bij de opening van het Zesde Zegel van Openbaring. Die opening vond plaats op 11 September 2001 (9/11), de dag dat de Eerste Donder van Openbaring weerklonk.

Naast de Zeven Zegels van Openbaring, zijn er zeven specifieke Donders die eindtijdgebeurtenissen openbaren die zullen plaatsvinden totdat Wereld Oorlog III voorbij is.

De gebeurtenissen van 9/11 waren de openbaring dat de Eerste Donder begonnen was. Die Donder gaat over het begin van de ‘oorlogsterreur’ van de eindtijd. Deze EERSTE fysieke gebeurtenis diende niet alleen als een kleine vervulling van de eindtijdverdrukking die toen pas begonnen was, maar het was ook een profetisch voorteken van wat nog zou volgen, waardoor de wereld in een derde wereldoorlog - een atoomoorlog - gestort zou worden.

Het profetische teken dat door de gebeurtenissen van 9/11 vervuld werd, dient als een soort van voorteken - een profetische vooruitblik - van een dreiging die zal culmineren in de totale ondergang van de Verenigde Staten als land. Want hoewel dit een terroristische aanslag was, toch was het een voorafschaduwing van grootschalige aanvallen door andere landen die kernwapens bezitten.

Denk eens terug aan wat er op die profetische dag gebeurde. In de ogen van alle landen ter wereld is er geen belangrijker statussymbool van de grootsheid en de rijkdom van de Verenigde Staten dan de torens van het World Trade Center in New York.

Zeven gebouwen werden die dag verwoest, wat op zich al van grote profetische betekenis is. God gebruikt dit getal vaak als symbool van ‘volledigheid’. God verkondigt dat Hij van bij het begin van de schepping de zeven-dagen week instelde. Hij legde ook zeven jaarlijkse Heilige Dagen (Feestdagen) vast die Israël moest houden, die elk van profetisch belang zijn.

In het boek Openbaring komt het getal zeven ook uitvoerig aan bod. Zo zijn er natuurlijk de Zeven Zegels van Openbaring waarvan het Zevende Zegel opgedeeld is in zeven specifieke segmenten die een beschrijving vormen van Wereld Oorlog III en hoe deze beëindigd zal worden. Zij worden geopenbaard door de aankondigingen van de Zeven Trompetten van het Zevende Zegel.

Zelfs het Zesde Zegel is opgedeeld in zeven segmenten, die de Zeven Donders openbaren.

Hoewel het World Trade Center het meest gekend stond voor zijn iconische 110 verdiepingen tellende ‘Twin Towers’, toch telde het hele complex in totaal zeven torens. Tijdens de aanslagen van 11 September werden alle originele gebouwen van het complex verwoest. Van de ‘Twin Towers’ stortten de ene na de andere in, en de andere torens (nummer 3, 4, 5 & 6) werden onherstelbaar beschadigd en later gesloopt. Het zevende en laatste gebouw stortte later die namiddag ook in als gevolg van die aanslag.

De betekenis en de symboliek van dit wereldhandelscentrum voor Wall Street en het wereldwijde economische stelsel zou niemand mogen ontgaan. Want de eerste gebeurtenis die zich nu spoedig zal voordoen heeft alles met de wereldhandel te maken, aangezien de economie van de VS als eerste vernietigd zal worden door een grote wereldwijde economische implosie. De volledige verwoesting van deze zeven gebouwen, is profetisch symbolisch voor de volledige verwoesting van de rijkste natie die de wereld ooit gekend heeft.

En zelfs het vliegtuig dat het Pentagon trof, vormt een profetische voorafschaduwing van wat er zal gebeuren wanneer de eerste vier Trompetten van het Zevende Zegel eenmaal over de Verenigde Staten ontketend zullen worden. Dit zal zich eerst en vooral manifesteren in de val van ‘s werelds grootste militaire macht.


De volgende aanval op de Verenigde Staten zal een nucleaire aanval zijn

De gebeurtenissen van de eerste vijf Trompetten zullen datgene vervullen waar de 9/11 aanvallen een voorbode van waren. Die vervulling gaat over de volledige ineenstorting van de Verenigde Staten door toedoen van kernwapens.

We moeten nu eerst even gaan kijken wat er beschreven wordt in de aankondiging van deze Trompetten, die de gebeurtenissen openbaren waarmee Wereld Oorlog III begint. Daarna zal het van belang zijn om te tonen dat deze gebeurtenissen nucleaire aanvallen op de Verenigde Staten beschrijven.

De eerste vier Trompetten van het Zevende Zegel gaan over de eerste grootschalige aanval op de Verenigde Staten van Amerika. Zij is het allermachtigste land in deze eindtijd geweest, en de gebeurtenissen van deze eerste vier Trompetten zijn erop gericht om haar werelddominantie, invloed en macht te breken. Zij zal als eerste aller landen door God vernederd worden omdat zij van Hem het allermeeste gekregen heeft, en omdat zij ook de grootste kans gekregen heeft om te kunnen luisteren, maar dat niet gedaan heeft. Dit vernederingsproces dat over de Verenigde Staten zal worden uitgestort, zal heel zwaar zijn.

Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nieuw-Zeeland zullen de impact van deze vier Trompetten ook voelen, en zullen hier zwaar onder lijden. Maar de mate waarin zij hieronder zullen lijden zal volledig afhangen van hoe elk individueel land op God zal reageren wanneer de gevolgen van de Eerste Trompet zich manifesteren. Indien zij, wanneer de volle omvang van iedere Trompet zich manifesteert, niet gepast zullen reageren, dan zullen zij hun eigen lijden alleen maar erger maken.

De wereld was geschokt door wat er op 9/11 met de Verenigde Staten gebeurde. Maar dat is niets vergeleken met de schrik en angst die de wereld in hun greep zullen houden wanneer de gebeurtenissen van deze vier Trompetten eenmaal zullen beginnen plaatsvinden. De vernietiging aangericht door deze gebeurtenissen zal snel om zich heen grijpen, net zoals de gebeurtenissen van 9/11 op één dag plaatsvonden.

Te midden van al deze gebeurtenissen zal Wereld Oorlog III beginnen, en niet lang daarna zal een totale kernoorlog beginnen waarbij op grote schaal kernwapens ingezet zullen worden.

In Openbaring 8 staan in profetische taal de gebeurtenissen beschreven die zullen leiden tot de ondergang van de Verenigde Staten, dat als eerste land zal vallen.

‘En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.’ (Openbaring 8: 7)

De Eerste Trompet begint met datgene wat Johannes alleen maar kon beschrijven als een ‘groot vuur dat op de aarde geworpen werd’, dat vervolgens met veel bloed vermengd wordt. Hij probeerde zo goed en zo kwaad te beschrijven wat hij te zien kreeg over onze hedendaagse wapens en hun vernietigingskracht.

Dit gaat inderdaad over moderne wapens die zich manifesteren als een fel vuur dat uit de hemel komt vallen en alle leven op zijn pad verwoest. Het doodt niet alleen mensen en dieren in zijn zog, maar veroorzaakt ook enorme verwoesting van alle plantenleven.

Je moet wel goed begrijpen dat hier niet staat dat dit in het hele land gebeurt, want dit gaat nog niet over een grootschalige nucleaire aanval. Deze eerste gebeurtenissen zijn nog maar het begin van alles wat daarna nog zal plaatsvinden, wat tot de volledige lamlegging van de VS zal leiden. Wat in dit vers beschreven wordt, betreft slechts die gebieden van het land waar dit plaatsvindt.

Er wordt niet geopenbaard waar deze aanval vandaan komt en in de profetieën wordt niet specifiek vernoemd wie hierachter zit, maar het zal wel zo gebeuren. Het zal de machtigste natie die de wereld ooit gekend heeft overkomen.

Wat er vervolgens in de Tweede Trompet beschreven wordt, is niet iets wat pas veel later gebeurt. De profetische taal die hier gebruikt wordt doet vermoeden dat dit iets is wat parallel met de eerste Trompet kan plaatsvinden.

Vervolgens beschrijft Johannes wat hij in een havenstad zag gebeuren, maar dit kan ook over meerder havensteden tegelijk gaan. Er wordt hier geen aantal vernoemd.

‘En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.’ (Openbaring 8: 8 - 9)

Hoe kan iemand die bijna 2.000 jaar geleden leefde zo’n visioen beschrijven van catastrofale gebeurtenissen waarbij de krachtigste wapens van onze moderne tijd worden gebruikt? Als je een beschrijving zou moeten geven van zo’n gebeurtenis in een hedendaagse havenstad, zou dat er dan misschien kunnen uitzien als een vuurberg die in zee gestort wordt?

Hierdoor zullen vele schepen vernietigd worden, en dat draagt een tweeledige vervulling in zich. Een daarvan is een vernietigende aanval op de wereldhandel. En de ander is een grootschalige aanval tegen een grote zeemacht.

Hier staat geschreven dat dit vuur een derde van alle leven in en op zee vernietigde, waardoor het water als bloed werd. Dit staat symbool voor het massale aantal mensen- en dierenlevens dat in deze havensteden verloren zal gaan.

Johannes gaat verder met de beschrijving van de gebeurtenissen die het gevolg zijn van het weerklinken van de Derde Trompet.

‘En toen de derde engel op de trompet blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.’ (Openbaring 8: 10 - 11)

Nogmaals, in elk van deze beschrijvingen doet Johannes zijn best om de gebeurtenissen die hij zag zo goed mogelijk weer te geven. Zijn beschrijving van een ‘ster’, beschreef iets dat op een fel licht leek dat vlammend als een toorts uit de lucht viel.

Op de specifieke plaatsen in het land waar dit gebeurt, vernietigt dit alle leven in de rivieren en verspreid het een dodelijke besmetting over een derde van alle water in die streken. De beschrijving van deze gebeurtenissen is gewoonweg een samenvatting van een algemene toestand van vernietiging die steeds blijft toenemen. Elke Trompet richt zich op een specifieke vorm van vernietiging, maar zij zijn allen met elkaar verbonden en maken onderdeel uit van één grote gebeurtenis wat in de Vierde Trompet vollediger geopenbaard wordt.

‘De vierde engel blies op de trompet, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde een engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige trompetstoten van de drie engelen die nog op de trompet zullen blazen.’ (Openbaring 8: 12 - 13)

De Vierde trompetstoot vormt het hoogtepunt van de gevolgen van de eerste drie Trompet stoten, en is een waarschuwing dat er nog meer verwoesting zal volgen. Terwijl de eerste drie Trompetten details geven over de verwoestingen in specifieke regio’s, openbaart de vierde Trompet dat in diezelfde regio’s het normale licht van de zon tijdelijk met een derde verminderd zal worden. Zelfs weerpatronen zullen tijdelijk door de gebeurtenissen van deze Trompetten beïnvloed worden.

Wanneer het nieuws zich verspreid over de verwoestingen die door de gebeurtenissen van deze Trompetten veroorzaakt worden, zal dit meteen wereldwijd zijn weerslag hebben op andere landen, die meteen op grote schaal voedsel zullen beginnen te hamsteren wanneer bekend wordt dat de voedselvoorraden gedecimeerd zijn. De verwoesting ten gevolge van die aanval zal meteen rechtstreeks resulteren in hongersnood in vele landen ter wereld. Want veel landen zijn afhankelijk van wat er in de Verenigde Staten geproduceerd wordt. De wereldwijde verwoestende gevolgen van de Vierde Trompetstoot zullen uiteindelijk resulteren in grootschalige sterfte - die in de miljoenen zal lopen.


Nucleaire EMP-aanvallen

Het profetische belang van de eerst vier Trompetten is dat zij de Verenigde Staten volledig kreupel en kwetsbaar zullen achterlaten. Er zijn vandaag de dag slechts één of twee EMP-wapens (elektromagnetische puls) nodig om de VS maandenlang lam te leggen.

In het relaas over de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten staat geen omschrijving van EMP-wapens die door Johannes gezien en beschreven konden worden. Niettemin is geopenbaard dat bij de eerste grootschalige aanval op de Verenigde Staten nucleaire EMP-wapens ingezet zullen worden. Na alle verwoestingen die dan reeds door kernwapens in enkele grote steden, waaronder bepaalde havensteden, zullen zijn aangericht, zou de toevoeging van een EMP-aanval voor zeer lange tijd verlammend blijken te zijn.

Wetenschappers hebben geprobeerd om in kaart te brengen wat het effect van de explosie van een EMP centraal boven de VS zou kunnen zijn. Zo’n wapen dat hoog in de atmosfeer, boven een dicht bevolkt gebied explodeert is nog nooit gebruikt, daarom zijn de gevolgen daarvan ook niet bekend, maar het met het oog op het wijdverspreide gebruik van moderne technologie in de VS zou het ongelooflijk verwoestend moeten zijn.

Een paar uittreksels uit het September 2020 nummer van het tijdschrift van de MITRE-organisatie, zou moeten helpen illustreren hoe kwetsbaar de VS voor zo’n aanval is. De MITRE Corporatie is een organisatie die door de overheid gefinancierd wordt en zowel publieke als private partnerschappen heeft. Haar door de overheid gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingscentra ‘helpen de regering van de Verenigde Staten met wetenschappelijk onderzoek en analyses, ontwikkeling en acquisitie, en systeemontwikkeling en -integratie’. Zij beheren ook een onafhankelijk researchprogramma ‘dat onderzoek doet naar nieuwe en verdergaande toepassingen van technologieën om problemen van haar sponsors op te lossen’.

Wat nu volgt zijn citaten uit een publicatie getiteld: ‘Elektromagnetische puls: De gevaarlijke maar over het hoofd geziene bedreiging.’


Er is een dreiging tegen de buitenlandse en binnenlandse veiligheid die het elektriciteitsnetwerk van de VS voor weken, maanden en zelfs jaren tot een gevaarlijke stilstand kunnen brengen. Om deze vaak over het hoofd geziene dreiging uit te kunnen voeren, zijn slechts een klein aantal nucleaire wapens nodig.

……………………………………………………………………………………

Een nucleaire elektromagnetische puls (EMP) kan het Amerikaanse elektriciteitsnet wegvagen - en daarmee ook grondstations voor satellieten, financiële markten, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, militaire commando- en controlesystemen en andere technologieën waar de Amerikanen op rekenen.

……………………………………………………………………………………

Er wordt beweerd, en eerdere rapporten en studies geven dat ook aan, dat een EMP-aanval een aantal essentiële dagelijkse activiteiten volledig zou kunnen verstoren, zoals bankieren, boodschappen doen, benzine kopen voor je auto of generator of zelfs gewoon met de auto rijden. Drinkwater zou daardoor schaars kunnen worden. Noodstroomgeneratoren van ziekenhuizen zouden zonder stroom kunnen komen te zitten, en zulke stroompannes zouden weken of langer kunnen aanhouden. Hierdoor zou paniek onder de bevolking kunnen uitbreken, met als gevolg het verlies van veel mensenlevens.


Hoewel er veel artikels geschreven zijn over de desastreuze gevolgen van een EMP-aanval op de VS, toch blijven de volgende uittreksels uit een artikel van Euronews van 17 Oktober 2017 behoorlijk ontnuchterend:


Tijdens een recente hoorzitting van de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst, hebben twee experts overheidsfunctionarissen gewaarschuwd dat een aanval door Noord-Korea met een elektromagnetische puls (EMP) ‘de allergrootste bedreiging’ voor de Verenigde Staten vormt, en dat de regering dit gevaar grotendeels negeert.

William Graham en Peter Vincent Pry zeiden dat een EMP-bom die op grote hoogte boven de VS tot ontploffing gebracht wordt ’het elektriciteitsnet voor onbepaalde tijd zou kunnen platleggen, wat binnen het jaar tot de dood van 90% van alle Amerikanen kan leiden’.

……………………………………………………………………………………

Speculatieve scenario’s suggereren dat een dergelijke gebeurtenis de vitale infrastructuur zou wegvagen - geen koeling voor voedsel noch medicijnen meer, waterzuiveringsstations die abrupt tot stilstand komen, de totale ontwrichting van onze communicatiesystemen en vliegtuigen die uit de lucht vallen.

Graham en Pry, de voormalige president en voorzitter van een Congrescommissie die de risico’s van de dreiging van een Elektromagnetische Puls-aanval op de Verenigde Staten moest inschatten, beweren dat de wapens die momenteel door schurkenstaten ontwikkeld en getest worden een catastrofale EMP-aanval tot een zeer reële mogelijkheid maken.


En dan is er ook nog een zeer onthullend rapport dat opgenomen is in een publicatie van de FDD (Stichting voor de Verdediging van Democratieën). De nu volgende uittreksels komen uit een artikel met als titel ‘Heading Toward an EMP Catastrophe’ (‘We stevenen af op een EMP-catastrofe’) gedateerd 22 Juli 2015:


Sinds de EMP-commissie van het Congres elf jaar geleden, in juli van 2004, haar eerste rapport aan het Congres uitbracht, hebben diverse commissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van talrijke wetenschappelijke en strategische deskundigen te horen gekregen dat een natuurlijke en een door de mens veroorzaakte elektromagnetische puls (EMP) een existentiële bedreiging vormen voor de overlevingskansen van de Amerikaanse bevolking, dat een EMP een groot aanwezig gevaar vormt, en dat er onmiddellijk iets gedaan moet worden om het elektriciteitsnet en andere vitale kritische infrastructuur die van levensbelang is te beschermen.

Maar dit advies en de betaalbare oplossingen die voorgesteld werden om de reële EMP-dreiging het hoofd te bieden, werden genegeerd. De aanhoudende nalatigheid van Washington maakt een natuurlijk voorkomende of door de mens veroorzaakte EMP-catastrofe, die zoals EMP-commissie van het Congres waarschuwde tot 90 procent van de nationale bevolking door hongersnood, ziektes en de maatschappelijke ineenstorting kan doden, onvermijdelijk.

……………………………………………………………………………………

De EMP-dreiging is even reëel als de nucleaire dreiging van Rusland, China, Noord-Korea en Iran. Een nucleaire EMP-aanval maakt deel uit van de militaire doctrines, plannen en oefeningen van al deze landen, voor een revolutionaire nieuwe manier van oorlogsvoering die zich richt op het aanvallen van elektriciteitsnetwerken en civiele kritieke infrastructuur - het is wat zij de ‘Totale Informatieoorlogvoering’ of ‘Contactloze Oorlogsvoering’ noemen, wat sommige westerse analisten ‘Cybergeddon’ of ‘Blackout Wars’ noemen.

De nucleaire EMP-dreiging is even reëel als de Noord-Koreaanse KMS-3 satelliet die regelmatig over de VS vliegt in de ideale baan en op de ideale hoogte om te kunnen ontsnappen aan ons Nationale Raketafweersysteem, en als de KMS-3 satelliet een kernkop zou zijn zou zij in staat zijn om een EMP-veld over alle 48 aan elkaar grenzende Verenigde Staten te verspreiden.


Inderdaad, deze bedreigingen zijn reëel, maar zij zijn grotendeels genegeerd omdat zowel verkozen politieke leiders en zelfs de bevolking in haar geheel er geen echte belangstelling voor tonen. Toch zijn sinds 9/11 door experts en geleerden met een achtergrond in de academische wereld, het leger, de inlichtingendiensten en de particuliere sector de inspanning opgevoerd om deze dreiging het hoofd te bieden.

Het coördineren van een EMP-aanval is vandaag de dag niet erg moeilijk. Vandaag de dag zijn er hypersonische raketten, onderzeeërs die vlak bij grootsteden raketten kunnen lanceren zodat er geen tijd is om te reageren, en nucleaire wapens kunnen zelfs gelanceerd worden vanaf satellieten die boven elk land kunnen cirkelen en op elk moment kunnen toeslaan.

Ongeacht de precieze manier en het precieze tijdstip waarop deze gebeurtenissen zich zullen voordoen zal het resultaat van de eerste vier Trompetten zijn dat de Verenigde Staten door een relatief kleine eerste nucleaire aanval lamgelegd zal worden.


Een tweede grote aanval, fataal voor de VS

Bovenop Herbert Armstrongs voorspelling dat 10 landen in Europa zouden opstaan om uiteindelijk een militaire alliantie te vormen, voorspelde hij ook hoe zij hun gezamenlijke macht zouden gebruiken. Hij voorspelde dat deze tien landen zich zouden verenigen om de Verenigde Staten aan te vallen en hen in een grootschalige militaire aanval te verslaan.

Bedenk nogmaals hoe ongeloofwaardig dit geklonken moet hebben in de oren van diegenen die Herbert Armstrong vlak na Wereld Oorlog II hoorden voorspellen dat Europa zou herrijzen met Duitsland aan het hoofd. Het vooruitzicht dat Europa de Verenigde Staten zou aanvallen met nucleaire wapens is voor mensen vandaag een nog veel absurder idee! Toch is dat precies wat geprofeteerd is dat er zal gebeuren tijdens de vervulling van de Vijfde Trompet die volgt op de eerste vier die de VS lamleggen.

Vlak voor de vervulling van deze Vijfde Trompet, zullen alle landen ter wereld diep geschokt zijn door de verwoestingen die door de eerste vier Trompetten in de VS aangericht zijn, en zij zullen heel bevreesd zijn vanwege de onzekerheid over wat nog volgen zal.

Vele gebieden in de wereld die zich steeds koest gehouden hebben vanwege de overheersende invloed van de Verenigde Staten en haar nauwste bondgenoten, zullen zich nu vastberaden tonen om hun eigen wil door te drukken. Denk maar aan landen die al lange tijd in grensgeschillen en territoriale betwistingen verwikkeld zijn, en ook aan landen met religieuze en politieke geschillen die nooit opgelost zijn. Zij zullen niet langer tegengehouden worden!

Hoewel het aan Herbert Armstrong gegeven was om te kunnen voorzeggen dat Europa nog een laatste keer als wereldmacht zou herrijzen, toch was hem niet geopenbaard hoe dit alles tot stand zou komen. Dat brengt ons bij de huidige voorspellingen die God gedurende de laatste twee decennia vollediger geopenbaard heeft.

In het voorgaande boek werd al uitgebreid uitleg gegeven over de Vijfde Trompet. Dus, in plaats van hier terug in groot detail op in te gaan, zullen we nu eenvoudigweg uitleggen wat deze verzen in Openbaring profeteren. Deze verzen spreken namelijk over de laatste heropleving in Europa van het oude profetische Europese rijk, dat uit 10 landen zou bestaan die een militaire alliantie vormen. Wat hier in Openbaring geopenbaard wordt gaat over hun hoofdrol tijdens deze laatste heropleving om een precieze profetische timing te vervullen, die in alle kracht uitmondt in een grote totale nucleaire confrontatie tussen de grootmachten.

‘En ik zag en hoorde een engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige trompetstoten van de drie engelen die nog op de trompet zullen blazen.’ (Openbaring 8: 13)

Dit vers beschrijft ongelooflijk ernstige waarschuwingen die aan de wereld gegeven worden. Maar deze waarschuwingen zullen niet ter harte genomen worden totdat de VS lamgelegd is en de volle aandacht van de wereld scherp gericht wordt op datgene wat zojuist gebeurd is. Dit vers nu, waarschuwt voor de nog veel grotere catastrofale gebeurtenissen die nog zullen volgen, omdat er nog drie gebeurtenissen van drie Trompetten moeten plaatsvinden, want in totaal zijn er zeven Trompetten.

De gebeurtenissen van die laatste drie Trompetten, worden omschreven als drie Weeën die dan nog over de mensheid uitgestort zullen worden. De gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten zullen hierbij in het niet vallen.

Het doet je hart in je schoenen zinken als je begint te beseffen dat het tot op dat moment in de tijd zal duren, wanneer de mensheid zo ontzet, geschokt en bang is geworden, voordat sommigen zullen beginnen te luisteren naar de Ene die al sinds meer dan 2.500 jaar voor deze tijd gewaarschuwd heeft.

Die gebeurtenissen waar Herbert Armstrong over sprak betreffende Europa, die ondertussen perfect vervuld zijn, waren waar omdat dit door God aan hem gegeven was. God openbaarde de betekenis van die profetische geschriften aan hem. Maar de wereld heeft er niet naar geluisterd, precies zoals God ook zei dat het zou gebeuren. Het is altijd al zo geweest, zoals het ook aan de profeet Jeremia gegeven was om te zeggen:

‘Omdat zij niet naar mijn woorden gehoord hebben, luidt het woord des Heren, waarmee Ik mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg en laat, zonder dat gij gehoord hebt, luidt het woord des Heren.’ (Jeremia 29: 19)

God zond Zijn dienaar Herbert Armstrong al heel vroeg erop uit, om dit huidige tijdperk te waarschuwen voor de eindtijd gebeurtenissen die tot Wereld Oorlog III zouden leiden. De waarheid is dat deze boodschap al meer dan 70 jaar aan de wereld verkondigd wordt, en de intensiteit en de urgentie waarmee deze waarschuwingen verkondigd worden is alleen maar toegenomen, maar inderdaad, wie heeft er geluisterd?


De Vijfde Trompet: Het eerste Wee!

De verwoesting die op de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten volgt, eindigt in een onvoorstelbare ravage over heel de VS, die gepaard gaat aan de dood van tienduizenden mensen en mogelijk nog veel meer; maar, het vers over de drie Weeën in Openbaring 8, waarschuwt voor nog veel ergere gebeurtenissen die snel daarop zullen volgen. Van zodra er kernwapens tegen gelijk welke grootmacht gebruikt worden is het een zekerheid dat daarop een veel groter aantal kernwapens ingezet zal worden, en dat is precies wat er op dat tijdstip zal beginnen te gebeuren.

De gebeurtenis van deze Vijfde Trompet - het 1ste Wee - is het begin van een totale thermonucleaire oorlog - een grootschalige Wereld Oorlog III. In werkelijkheid begon deze oorlog met de initiële aanval op de VS, maar in verhouding tot wat er daarna gebeurd was dat maar een kleintje.

Deze Trompet wordt in heel unieke bewoording uitgedrukt teneinde de exponentiële toename van het soort van vernietiging dat op aarde zal gaan plaatsvinden te benadrukken. Dit gaat ver voorbij aan de verwoestingen die over de VS gekomen zullen zijn als gevolg van de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten.

‘En de vijfde engel blies op de trompet, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.’ (Openbaring 9: 1 - 3)

Nogmaals, Johannes probeert om op de meest eenvoudige manier te beschrijven wat hij in een visioen te zien kreeg. Wat hij zag was de escalatie van het gebruik van kernwapens in een oorlog. Deze gebeurtenis is zo allesomvattend dat er vervolgens beschreven wordt hoe alles daardoor verduisterd wordt, veel meer dan tijdens de voorgaande gebeurtenissen.

De profetische betekenis van de sprinkhanen, staat voor enorme legers en hun macht om te overwinnen. De schorpioenen die beschreven worden, gaan over de kracht die zij bezitten om bij een aanval snel toe te slaan. Vandaag de dag, dankzij de moderne technologie, kan zo’n militaire macht door slechts een paar wapens in te zetten in enkel minuten miljoenen mensen vernietigen.

Dus onthoudt dat deze Vijfde Trompet over een totale thermonucleaire aanval op de verenigde Staten gaat, die snel een einde maakt aan hun bestaan als een functionerend land. De meest mensen in de Verenigde Staten zullen wat hier gezegd wordt totaal belachelijk vinden, maar dat zal wat komen gaat niet vertragen of verhinderen.

Vanaf dit punt voorwaarts, is er geen andere manier om deze gebeurtenissen duidelijk uit te leggen, dan hun betekenis te verklaren aan de hand van wat God geopenbaard heeft.

Nogmaals, het is dus duidelijk dat mensen pas enige geloofwaardigheid aan deze waarschuwingen zullen beginnen te hechten, nadat zij getuige geweest zijn van de verwoestingen die door de eerste vier Trompetten zijn aangericht. Pas dan zal men de mogelijkheid van datgene waar vooraf voor gewaarschuwd werd, als een angstaanjagende waarschijnlijkheid gaan zien.

Het is inderdaad erg moeilijk voor mensen om, datgene wat hier gezegd wordt over het soort van verwoesting dat het gevolg zal zijn van zo’n catastrofale gebeurtenis, te beschouwen en te overwegen. En het wordt nog moeilijker te geloven naarmate dit deel van Openbaring 9 uitgelegd wordt. Dat is omdat deze verzen spreken over de vrijlating van Satan uit een geestelijke gevangenschap, waarin hij sinds het einde van Wereld Oorlog II geplaatst werd.

In deze hedendaagse wereld wordt de waarschijnlijkheid dat God ‘bestaat’ door steeds meer mensen in twijfel getrokken. Maar het idee dat er op aarde een wezen zou bestaan dat Satan genoemd wordt, is nog veel ongelooflijker en wordt door de meeste mensen zeer betwijfeld.

Maar er bestaat wel degelijk een echt wezen - een geestelijk wezen - dat bekend staat als Satan. Voor de schepping van de mensheid, schiep God een engelenrijk samengesteld uit geestelijke wezens die engelen genoemd werden. Er staat geschreven dat een van de drie aartsengelen die geschapen werden, tegen God rebelleerde. De naam die hij initieel ontving was ‘Lucifer’, wat zoveel betekent als ‘schitterende’ of ‘lichtdrager’.

Deze aartsengel keerde zich al lang voor de schepping van de mensheid tegen God, en hij haalde een derde van alle engelen over om hem in zijn kwade wegen te volgen. Toen God aan het engelenrijk openbaarde dat Hij de mensheid zou scheppen en wat Zijn doel daarmee was, veranderde Lucifer en begon hij jaloers te worden op de mensheid. Hij begon zich te verzetten tegen Gods plan en werkte Hem aan alle kanten tegen, en toen de mensheid eenmaal geschapen werd, werd hij meedogenloos in zijn streven om het denken van de mensheid te bezoedelen en om zoveel mogelijk verderf en ellende te veroorzaken.

Na zijn opstand tegen God, kwam hij bekend te staan als ‘Satan’ (de ‘tegenstander’) en de ‘Duivel’ (de ‘valse beschuldiger’). Deze namen geven weer hoe kwaadaardig en geperverteerd zijn gedachten en zijn daden zijn, die ingaan tegen alles wat goed is. Hij gebruikt zijn beïnvloedende macht om de mensheid ertoe te bewegen zijn manier van denken te adopteren, waardoor de mensen zelf valse beschuldigers worden en zodoende vijandig tegen elkaar worden.

Maar hij staat ook onder nog een andere naam bekend, een naam die de macht die hij nu al duizenden jaren uitoefent om de mensheid tot grote oorlogen te bewegen weergeeft. Die naam is ‘Apollyon’, wat ‘vernietiger’ betekent. Satan is altijd de drijvende kracht in het geestenrijk geweest die de mens door de eeuwen heen tot vernietigende oorlogen heeft aangezet.


Satans Macht om Oorlog te voeren

Satan wordt in het boek Openbaring bij nog andere namen genoemd, en hij wordt inderdaad beschreven als iemand die grote macht heeft om volkeren tot oorlog aan te zetten. Profetisch wordt hij geïdentificeerd als een draak en als een beest met zeven hoofden en tien horens. Die beschrijving als het ‘beest’ staat symbool voor Satans daadwerkelijke macht om meerdere perioden van Europese verovering en oppermacht te domineren, wat ook uitgebeeld wordt door de benen en de voeten van Nebukadnezars standbeeld.

Zoals eerder vermeld werd, symboliseert het onderste deel van Nebukadnezars standbeeld het langst durende koninkrijk van alle profetische koninkrijken die door dit beeld voorgesteld worden. Dit onderste deel vertegenwoordigt de verschillende landen van Europa met hun uiteenlopende sterktes en zwaktes, die losjes met elkaar verbonden zijn, die uiteindelijk samenkomen en tot de tijd van de laatste oorlog van de mensheid leiden. Gedurende het grootste deel van haar geschiedenis stond dit koninkrijk bekend als het Romeinse Rijk. In Openbaring wordt ook door middel van symboliek, profetisch over dit Keizerrijk gesproken:

En ik stond op het zand van de zee, en ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. (Openbaring 13:1 - 3)

Deze verzen gaan over Satan die de macht bezit om macht te geven aan de verschillende geprofeteerde regeringen die met grote macht over de volkeren van Europa geheerst hebben. Het ‘zand van de zee’ is een profetisch symbool voor de mensenmassa’s die gedurende het lange verloop van de heerschappij van dit koninkrijk geleefd hebben. Het Romeinse Rijk begon in 31 v. Chr. en bleef voortbestaan totdat het in 476 n. Chr. ten val kwam, in deze verzen in Openbaring wordt hiernaar verwezen met de woorden ‘als ten dode gewond’.

De kop waarover het volgende geschreven staat: ‘als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas’, gaat over wat er met het Romeinse Rijk gebeurde toen het eenmaal ten val kwam. Want dit oude rijk kende een soort van heropleving toen Justinianus in 554 na Christus aan de macht kwam. Deze profetie openbaart dat dit de eerste heropleving één van zeven heroplevingen zou zijn, wat beschreven wordt als ‘een beest met zeven koppen’. De zeven koppen hebben betrekking op zeven verschillende perioden waarin dit beest zijn macht zou uitoefenen over degenen waarover het zou heersen. Elke heropleving zou geregeerd worden door een leidersfiguur - één hoofd over elke heropleving.

De vijfde heropleving vond onder Napoleon plaats. De regeringsperioden van vijf van deze heroplevingen wordt beschreven in de verzen in Openbaring 13. Bovendien eindigde Napoleons regeerperiode exact binnen het tijdskader dat God voorzegd had.

‘En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren?’ En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.’ (Openbaring 13: 4 - 5)

In de eerste vijf verzen van Openbaring 13 worden zeven heroplevingen van machtige heerschappij in Europa beschreven - een macht die altijd geassocieerd is geweest met oorlog en veroveringsmacht. In verzen 4 en 5 wordt een specifieke fase van deze Europese heerschappij beschreven die exact 1.260 jaar standhield. Dit vertelt ons hoe lang die macht over deze heroplevingen van Europa en haar leiders uitgeoefend zou kunnen worden. Er staat in deze verzen dat dit tweeënveertig profetische maanden zou duren. Een profetische periode van 42 maanden telt 1.260 dagen - en elke dag daarvan vertegenwoordigt een profetisch jaar.

Deze periode begon toen Justinianus’ heerschappij in 554 n. Chr. begon en eindigde bij de val van Napoleon in 1814, exact 1.260 jaar later. Deze profetische periode besloeg de hele tijdspanne die bekend staat als het ‘Heilige Roomse Rijk’. Het was getuige van de opkomst en ondergang van vijf geprofeteerde leiders binnen die periode. Het droeg de naam ‘Heilig’ Rooms Rijk, vanwege de invloed die die grote kerk van Europa over haar volk en haar leiders had.

In deze verzen wordt ook over de draak - Satan - gesproken als degene die aan deze heroplevingen autoriteit (macht) gaf, en elke regeerperiode wordt omschreven als zijnde een ‘beest’, wat een weerspiegeling is van waar hun macht om te heersen en te veroveren vandaan kwam.


Twee heroplevingen blijven over

Na de val van Napoleon worstelde Europa met haar identiteit omdat verschillende van haar opkomende nationale machthebbers om de macht wedijverden. En die grote kerk in Europa kon niet langer het soort van invloed over deze opkomende landen van Europa uitoefenen, zoals ze dat vele eeuwenlang wel gedaan had. Dit brengt ons bij een woelig tijdperk voor Europa, waarin er grote sprongen vooruit gemaakt werden op het gebied van uitvindingen en technologie.

Hoewel zij in macht en invloed gegroeid waren, vertoonden de individuele landen van Europa geen enkele samenhang. Zij waren onderling verdeeld. Vandaar de passende beschrijving als de voeten van ijzer vermengd met leem.

De aanzet tot een zesde heropleving van een Europees Rijk, uitgebeeld door de voeten van ijzer en leem (en niet de tenen), werd gegeven bij het uitbreken van WOI. In die oorlog was er sprake van een alliantie tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Zij stonden bekend als de ‘Centrale Mogendheden’. Het was de eerste oorlog waar andere landen van over heel de wereld bij betrokken waren. De Centrale Mogendheden vochten tegen Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Italië, Roemenië, Japan en de Verenigde Staten. Deze stonden bekend als de Geallieerde Machten.

Na bijna 5.900 jaar in het bestaan van de mensheid, waren zij die bij deze oorlog betrokken waren de eersten die de gevolgen van het gebruik van zulk hogelijk superieur wapentuig ondervonden, in een tijdperk waarin er razendsnelle vooruitgang geboekt werd qua wetenschappelijke kennis, uitvindingen en technologie, meer dan in alle millennia daarvoor.

Deze oorlog bracht een grote sociale omwenteling teweeg doordat miljoenen vrouwen gingen werken om de mannen die naar de oorlog waren gegaan te ondersteunen en degenen die nooit meer terugkwamen te vervangen. De oorlog zelf resulteerde in de dood van ongeveer 9 miljoen soldaten en 10 miljoen burgers. Bovendien droeg de oorlog bij tot de verspreiding van 's werelds eerste pandemie - de Spaanse griep van 1918, waaraan naar schatting zo’n 30 tot 50 miljoen mensen stierven.

De eerste wereldoorlog was nog maar het begin van de zesde heropleving van het Europese Rijk, want die oorlog maakte slechts de weg vrij voor een nog veel grotere heropleving onder Hitler. Die heropleving met haar poging om Europa te veroveren openbaart de geest die hier werkelijk achter zit, want het is diezelfde geest die achter alle andere heroplevingen van dat laatste profetische Europese Rijk zat. Omdat Satan niet langer in staat was om door een grote kerk te werken om de heroplevingen van Europa te beïnvloeden, werkte hij deze keer rechtstreeks door één man waarbij hij grote geestelijke invloed uitoefende op de geest en het denken van Hitler.

Hitler was vastberaden om het ‘Drittes Reich’ (het ‘Derde Rijk’) op te richten. De vertaling van het Duitse woord ‘Reich’ is ‘Rijk’ of ‘Koninkrijk’. Dit openbaart het verlangen en de verknochtheid die hij koesterde om het oude Romeinse Rijk in Europa terug op te richten, maar dan onder een Duitse naam en onder Duitse leiding.

Het ‘Derde Rijk’ werd de meest populaire term om deze historische periode te omschrijven, hoewel het Hitlers expliciete wens was dat het bekend zou komen te staan als het ‘Grossdeutsche Reich’ (het ‘Groot-Duitse Rijk’). Een andere benaming die ook wel gebruikt werd was ‘Tausendjähriges Reich’ (het Duizendjarige Rijk’).

Hitler wilde Berlijn hervormen tot de hoofdstad van een Groot-Duitse ‘Wereld Rijk’ – dat groter dan het Romeinse Rijk zou zijn. Hij verkondigde tijdens een bijeenkomst in Neurenberg dat ‘...er in de volgende duizend jaar geen andere revolutie in Duitsland zou zijn.’

Zelfs hierin trachtte Satan om Gods waarheid te bespotten, want er is maar één Millennium, en dat is een profetische periode die God vastgelegd heeft, wanneer Hij een eerlijke en rechtvaardige regering zal aanstellen om over de wereld te regeren. En Hij heeft verkondigd dat er in Gods Koninkrijk geen revolutie meer zal zijn - geen oorlogen meer.

Satan heeft vanaf het begin van de schepping van de mensheid tegen God gevochten en zich tegen Hem verzet. Hij verspilde geen tijd om de eerste twee mensen die geschapen werden, Adam en Eva, tot zonde en opstand tegen God te verleiden. Hij probeerde zelfs om Christus op erg jonge leeftijd te laten doden, en hij heeft de voorbije 6.000 jaar Gods apostelen en profeten tegengewerkt door hen gevangen te laten nemen en/of te doden. En hij is ook verantwoordelijk voor het leiden van een rampzalige aanval op Gods eigen Kerk in deze eindtijd, wat resulteerde in de Apostase die door Paulus voorspeld werd.

Hitlers heerschappij was de voltooiing van de zesde heropleving van een geprofeteerde Europese macht, uitgebeeld door het zesde hoofd van het beest. Er blijft nog één heropleving over.


Een uniek moment in de tijd

Zoals gezegd, het werd aan Herbert Armstrong geopenbaard dat in de eindtijd 10 landen in Europa zich zouden verenigen en uiteindelijk een militaire alliantie zouden vormen. Deze tien landen werden gezien in het licht van de tien tenen van het standbeeld uit Nebukadnezars droom. De verzen in Openbaring 13 die we zonet gelezen hebben betreffende de tien horens met tien kronen, vertegenwoordigen dezelfde profetie.

In Openbaring 17 wordt ook over diezelfde tien landen gesproken. Hoewel er later nog veel meer uitleg gegeven zal worden over de verzen in dit hoofdstuk, is het hier en nu van belang dat we ons eerst concentreren op de zeven heroplevingen van Europa en die laatste tien landen.

In Openbaring 17 is er sprake van een vrouw die gezeten is op een scharlakenrood beest met zeven hoofden en tien horens. Hier zien we dus een andere unieke profetische beschrijving van zeven hoofden (zeven heroplevingen van een geprofeteerd Europees Rijk) en de tien horens die gaan over tien landen die de laatste heropleving vertegenwoordigen.

‘Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.’ (Openbaring 17: 9)

Eerst en vooral wordt hier over ‘het verstand’ gesproken, omdat dit vers begint met uitleg te geven over de betekenis van de voorgaande verzen. De bewoording die hier gekozen is legt de nadruk op ‘het verstand dat wijsheid heeft’, omdat goed begrepen dient te worden dat alle openbaring van alles wat profetisch is enkel en alleen van God komt. De mensheid bezit zulke wijsheid niet – zij bezit niet het vermogen om de betekenis van vastgelegde profetieën te kennen.

Hier gaf God Zijn wijsheid aan Herbert Armstrong, zodat hij zou kunnen begrijpen dat deze verzen op de zeven heroplevingen van Europa van toepassing waren, en dat deze leiden tot aan de gebeurtenissen van de eindtijd.

Herbert Armstrong kreeg het inzicht dat God ‘bergen’ gebruikt als metafoor om profetisch over grote landen of koninkrijken te spreken. In dit vers wordt duidelijk geopenbaard dat een ‘vrouw’ (wat een metafoor is voor die grote kerk in Europa) ‘op’ ieder van deze beesten zat tijdens hun heroplevingen.

Na de vijfde heropleving onder Napoleon waarmee meteen ook het Heilige Roomse Rijk eindigde, had deze ‘vrouw’ niet meer dezelfde macht en invloed die zij sinds de tijd van Justinianus genoten en uitgeoefend had. Nochtans heeft haar aanwezigheid en invloed gedurende al die perioden, Europa gevormd tot wat het nu is. Het volgende vers begint met de twee overblijvende heroplevingen te bespreken.

‘Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.’ (Openbaring 17: 10)

Dit vers is heel uniek geschreven. Het werd dusdanig geschreven dat het enkel en alleen begrepen kon worden op het specifieke moment in de tijd dat dit effectief gebeurde.

De zeven heroplevingen van Europa komen hier opnieuw ter sprake. Er staat dat ‘vijf ervan zijn gevallen’, wat het geval was bij de val van Napoleon, die aan het hoofd van de vijfde heropleving stond. Maar dan stat er geschreven dat er één is, wat betekent dat op het moment dat dit vers begrepen zou kunnen worden die ‘ene specifieke heropleving’ een feit zou zijn. Het werd aan Herbert Armstrong gegeven om dit te kunnen ‘zien’ toen Wereld Oorlog II ten einde liep, terwijl Hitlers heerschappij – ‘één is’ – nog in volle gang was.

Vanaf dat moment begon Herbert Armstrong de wereld te waarschuwen dat er nog één heropleving zou komen, omdat hem te verstaan gegeven was dat de woorden ‘de ander is nog niet gekomen’ over de zevende en laatste heropleving gaan. Gelukkig zal die laatste heropleving, wanneer zij zich eenmaal aandient, slechts van korte duur zijn. De atoomoorlog die er komt zal van korte duur zijn, want anders zou de mensheid zichzelf uitroeien, precies zoals God voorzegt heeft.


Het Eerste Wee

De cirkel is nu rond, en we zijn weer helemaal terug aangekomen bij de gebeurtenis van de Vijfde Trompet. Dat is wanneer de zevende en laatste geprofeteerde heropleving van Europa zal plaatsvinden. Wanneer uiteindelijk tien landen van Europa zich zullen verenigen in een militair akkoord om een nucleaire aanval op de Verenigde Staten uit te voeren.

Dit is het eerste van drie Weeën waarvan geprofeteerd is dat zij over de mensheid zullen komen, en zij voorspellen enorme verwoestingen op aarde waaronder ook de dood van een groot aantal mensen over de hele wereld. De omschrijving van dit Wee spreekt over het doden van tientallen miljoenen mensen.

Profetisch gezien kan deze gebeurtenis zich nu op een aantal uiteenlopende manieren voltrekken, omdat de onderlinge betrekkingen tussen landen tegenwoordig buitengewoon onstabiel zijn en in snel tempo veranderen. Desalniettemin zal dit gebeuren zoals het in deze profetieën geschetst wordt.

Maar wat zou Europa er in de eerste plaats toe kunnen bewegen om de VS aan te vallen?

De laatste jaren is de houding van Europa ten opzichte van de VS snel aan het veranderen. En niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld, is de verbittering en het misprijzen voor de VS toegenomen, vanwege de manier waarop de VS hen voortdurend systematisch gemanipuleerd heeft om haar eigen wil en belangen aan hen op te leggen.

Dreigementen en anderen praktijken waaronder sancties, de hardhandige controle over de petrodollar en het wereldwijde restrictieve bancaire beleid hebben alle landen ter wereld in de richting van een uiteindelijke confrontatie met de VS geduwd. En die landen ondervinden ook andere vormen van datgene wat zij als bullebakgedrag beschouwen, zoals invasieve militaire praktijken of militaristische omkoperijen in de vorm van bescherming en/of wapenaankopen.

Bijna heel Europa heeft schoon genoeg van het soort van druk dat de VS uitoefent om zich in hun handels- en regeringszaken te mengen. Ze zijn het beu om verteld te worden wat zij zouden moeten doen. In het verleden was een groot deel van Europa dankbaar voor de tussenkomst van de VS om hen te helpen bevrijden van het meedogenloze Naziregime tijdens Wereld Oorlog II. Maar de voortdurende verwachtingen van de VS hebben een zware hypotheek gelegd op hun relaties, die steeds zwaarder gaat doorwegen en steeds moeilijker te verdragen is.

De laatste jaren heeft de Franse president Macron gepleit voor een ‘echt Europees leger’. De landen van Europa hebben het gevoel alsof zij in een soort bankschroef vastzitten die langzaam aangedraaid wordt, waarbij de NAVO als een soort van hamer gebruikt wordt om hen in het gareel te doen lopen. Daarom willen zij nu dus hun eigen militaire apparaat dat onafhankelijk is van al dergelijke druk van buitenaf.

Zij zijn het spuugzat dat de VS constant aan de touwtjes probeert te trekken alsof zij een soort van marionetten zijn waarvan verwacht wordt dat zij naar de pijpen van hun vroegere bevrijder dansen, aan wie zij ‘klaarblijkelijk’ eeuwige dank verschuldigd zijn.

In November 2018 deed de Franse president Macron onbewust een nogal onheilspellende uitspraak, die maar weinigen zouden kunnen begrijpen omdat deze uitspraak naadloos past in een profetische verhaallijn. Hij zei: ‘Wij moeten onszelf kunnen verdedigen tegen China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten.’ Dit is veel onheilspellender dan je je ook maar kan voorstellen, omdat deze laatste zevende heropleving van een Europees Rijk het voortouw zal nemen in een uiteindelijke confrontatie met alle drie die landen die Macron bij naam noemde.

De Europeanen spreken steeds meer hun afkeer uit voor de manier waarop de Verenigde Staten zich met hun zaken bemoeit. In een artikel van eerder dit jaar in de New York Times wordt een goed beeld geschetst van de groeiende wrevel in Europa ten opzichte van de VS. De titel van dit artikel was “Europe Struggles to Defend Itself Against a Weaponized Dollar” (‘Europa worstelt om zich te verdedigen tegen een dollar die als wapen wordt ingezet.’)

Een paar uitspraken zullen helpen illustreren wat voor soort van diepgewortelde wrok zich nu snel aan het ontwikkelen is, wat snel zal leiden tot de vervulling van de gevaarlijkste profetische gebeurtenissen die de wereld ooit heeft meegemaakt.


‘BRUSSEL – De nieuwe regering Biden wil zoete broodjes baken met de Europese Unie door te praten over hernieuwde samenwerking en het opschorten van de vergeldingsheffingen die nog stammen uit een oud geschil tussen Airbus en Boeing.’

‘Maar ondanks de warme woorden en de inspanningen om het vertrouwen te herstellen, blijft de Amerikaanse bereidheid om zijn Europese bondgenoten te sanctioneren en strafmaatregelen op te leggen bij het nastreven van hun eigen buitenlandse beleid en doelstellingen, ergerlijk.’

‘Het is een onderliggende spanning en een blijvende herinnering aan de asymmetrische macht van de Verenigde Staten. Dat geldt met name voor de zogeheten secundaire sancties. Bijvoorbeeld, Iran en Rusland kunnen het directe doelwit van primaire sancties zijn, maar de secundaire sancties treffen andere landen en bedrijven – zeer vaak Europese – die ook zaken met hen doen.’

……………………………………………………………………………………

Secundaire sancties blokkeren de toegang tot het Amerikaanse banksysteem, wat een effectieve dreiging is vanwege het centrale karakter van dat systeem en de wereldwijde reikwijdte van de dollar.

Het inzetten van de dollar en de Amerikaanse schatkist als wapen maakt Europa, dat afhankelijk is van open marktmechanismen, uitgesproken kwetsbaar. Dit heeft geleid tot serieuze discussies over hoe Europa zichzelf en de euro kan verdedigen tegen de grillen van Washington, en het is het centrale thema geworden in het debat over de vraag hoe men een ‘strategische autonomie’ kan verwezenlijken zodat Europa zijn eigen belangen kan verdedigen.’

‘Vorige maand heeft de Europese Unie aangekondigd dat zij inspanningen doet om een ‘anti-drukkings instrument tegen oneerlijke handelspraktijken’ op te zetten. De belangrijkste veroorzakers daarvan zijn China en Europa’s zelfverklaarde bondgenoot en partner, de Verenigde Staten.’

‘Hoewel Europa er bij handelsgeschillen de voorkeur aan geeft om gebruik te maken van multilaterale instellingen, "kunnen wij het ons niet veroorloven ons in de tussentijd weerloos op te stellen", zei Valdis Dombrovskis, handelscommissaris van de Europese Unie. De Europese Unie moet zich kunnen verdedigen tegen ‘degenen die proberen te profiteren van onze openheid", zei hij.’

……………………………………………………………………………………

‘De Europese afkeer van Amerikaanse secundaire sancties "hangt samen met het besef van onze eigen interne en economische kwetsbaarheid," zei Nathalie Tocci, directeur van het Italiaanse Instituut voor Internationale Zaken en adviseur van de heer Borrell.’


Soortgelijke uitspraken en bezorgdheden geuit door nog een aantal andere kopstukken, geven een snelgroeiende verontwaardiging weer die Europa overspoelt. Het tempo waaraan deze negatieve gevoelens en de frustratie die daaraan gepaard gaat groeit, drijft Europa in snel tempo in de richting van het ondenkbare.

De snelheid waarmee de profetische gebeurtenissen zich ontplooien, moet als alarmerend gezien worden. Datgene wat nog veraf lijkt te zijn, is dat niet!

Wanneer zij horen wat er hier gezegd wordt over dit Eerste Wee dat over de mensheid zal komen, zullen velen geneigd zijn om gerust gesteld te zijn door het veilige gevoel dat zoiets nooit zal kunnen gebeuren zolang de NAVO bestaat. Dat zou een grote vergissing zijn en een zeer vals gevoel van veiligheid weerspiegelen. Europa is erop gebrand om zelfbeschikking te hebben over haar eigen militaire operaties, los van enige invloed of controle van de NAVO; en dat is precies wat de profetieën openbaren wat er zal gebeuren.

De NAVO heeft de grondslag al gelegd voor de vervulling van deze profetie, gewoonweg doordat zij op bepaalde plaatsen wapens heeft opgesteld, die makkelijk onder de exclusieve controle van Europa kunnen komen. Europa heeft al grote macht binnen handbereik als het die wil gebruiken. Frankrijk bezit een grote voorraad kernwapens in Europa, en de NAVO heeft een zeer groot aantal kernwapens verdeeld opgesteld in heel Europa. De dag dat zij deze zullen gebruiken is nabij! Dat is de profetie over de vervulling van de Vijfde Trompet.


Waarom is de VS het eerst land dat zal vallen?

Zoals gezegd, de eerst vijf Trompetten gaan eerst en vooral over de volledige ondergang van de Verenigde Staten. Maar men kan zich afvragen ‘Waarom?’

Een deel van het antwoord op deze vraag hebben we al aangekaart. De voornaamste reden hiervoor is dat dit een kwestie is van Gods oordeel tegen de VS omdat zij niet naar Hem hebben willen luisteren. En dat heeft op zich ook veel te maken met de reden waarom dit boek geschreven is.

Eerder haalden we een citaat uit Jeremia aan dat sprak over hoe God altijd ruim op voorhand gewaarschuwd heeft, voordat een vernietiging zou komen. Maar de mensheid is altijd eerder geneigd geweest om God te negeren en niet naar Hem te luisteren. Vervolgens, als gevolg van het feit dat zij niet willen luisteren, laat God na verloop van tijd toe dat de vernietiging over hen komt omdat zij niet hebben gereageerd. Deze dwaze geneigdheid van de mensheid wordt uitvoeriger besproken aan het begin van het boek Jeremia.

‘Van de dag af dat uw vaderen uit het land Egypte gingen tot op deze dag. Ook zond Ik tot u al mijn knechten, de profeten, dagelijks, vroeg en laat, doch zij hoorden naar Mij niet noch neigden hun oor, maar betoonden zich hardnekkiger dan hun vaderen. Ook nu gij tot hen al deze woorden spreekt, horen zij niet naar u, en nu gij tot hen roept (context – Zijn woorden verkondigt), antwoorden zij u niet; zeg dus van hen: Dit is het volk dat niet hoort naar de stem van de Here, zijn God, en dat geen tuchtiging (van Hem) aanneemt; de oprechtheid is verdwenen en teloorgegaan uit hun mond.’ (Jeremia 7: 25 - 28)

In deze eindtijd heeft God geopenbaard dat deze verzen eerst en vooral profetisch aan de Verenigde Staten gericht zijn. Dit boek is specifiek geschreven om Gods woorden, die nu bijna 2650 jaar geleden door Jeremia werden opgetekend, te verkondigen.

God bepaalt nu dat de woorden die Hij in deze verzen liet optekenen eerst en vooral aan de Verenigde Staten verkondigd moeten worden. Daarna moeten zij ook aan alle landen ter wereld verkondigd worden, omdat hun reactie op Hem dezelfde is geweest. Dit zijn Zijn woorden voor elk land ter wereld: ‘Dit is een volk dat niet hoort naar de stem van de Here, zijn God, en dat geen tuchtiging van Hem aanneemt.’

De grootste sta-in-de-weg om deze boodschap te kunnen horen is de menselijke hoogmoed.

Begin 1950 begon God bij monde van Herbert Armstrong eindtijdwaarschuwingen aan de VS te geven. De waarschuwing ging uit dat er een aanval vanuit Europa zou komen die de Verenigde Staten zou vermorzelen als zij niet zou luisteren naar wat God aan het zeggen was.

Daarenboven zou er, als de wereld niet zou willen luisteren, nog veel grotere vernietiging volgen, op een wereldwijde schaal. Het is overduidelijk dat de wereld niet geluisterd heeft, en dus zal er nu catastrofale wereldwijde vernietiging over de mensheid komen ten gevolge van het Tweede en Derde Wee.

Hoewel Herbert Armstrong onvermoeibaar doorwerkte om de VS en de rest van de wereld te waarschuwen, toch is de reactie die hij kreeg, op zich ook al een profetische vervulling betreffende deze eindtijd, die nu uitgekomen is. En dat is dat zelfs na zo vele jaren en alle miljoenen dollars die gespendeerd werden aan een groot aantal publicaties, radio- en televisieprogramma’s en persoonlijke optredens, het resultaat hetzelfde is gebleven. De meerderheid van de bevolking met inbegrip van haar leiders heeft niet naar Gods waarschuwingen geluisterd.

Daarom, omdat ruim op voorhand geweten was dat dit de reactie van alle landen ter wereld zou zijn, legde God een oordeel vast dat over de wereld zou mogen komen, te beginnen met de Verenigde Staten.

Dit boek, samen met de vier voorgaande boeken, gaat over diezelfde waarschuwingen die Herbert Armstrong gaf. Die boeken bevatten nog meer openbaring van God. Maar nogmaals, de meerderheid van de bevolking en haar leiders willen nog steeds niet luisteren. Zelfs tijdens het schrijven van dit boek, bestaat het besef dat die toestand niet zal veranderen totdat de gebeurtenissen van de eerste vijf Trompetten de Verenigde Staten ten val brengen.

Desondanks wordt dit boek nog steeds geschreven, omdat God geopenbaard heeft dat datgene wat Jeremia in deze verzen opschreef nog één keer verkondigd moet worden, vlak voordat deze gebeurtenissen beginnen plaats te vinden.

De reden waarom de Verenigde Staten als eerste zal vallen, is omdat zij de afgelopen 70 jaar, meer dan alle andere landen ter wereld, de allergrootste kans gekregen heeft om naar Gods waarschuwingen te luisteren, betreffende datgene waarvan Hij openbaart dat het het einde van het zelfbestuur van de mensheid op aarde zal zijn.

In zijn boek ‘De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën’ openbaarde Herbert Armstrong dat God geprofeteerd had dat Hij de VS tot de allergrootste natie die de wereld ooit gekend heeft zou maken. Zij zouden de allergrootste rijkdom en grootst militaire macht ontvangen, groter dan gelijk welke natie die ooit bestaan heeft. God gaf dit aan de Verenigde Staten.

Maar in plaats van toe te geven dat God hun als land dit alles gegeven heeft, hebben het volk en haar leiders de eer voor die grootsheid aan zichzelf toegeschreven. God zegt dat dit een land is dat vervuld is geraakt van hoogmoed en trots, en dat Hij hen zal vernederen. En die vernedering zal door de gebeurtenissen van de eerste vijf Trompetten die nu op het punt staan te beginnen, voltrokken worden. De reden waarom zo de nadruk gelegd wordt op deze vijf gebeurtenissen, is omdat God openbaart dat er zo veel voor nodig zal zijn om eerst de trots van zo’n grote natie te breken, voordat er nederigheid kan voortgebracht worden.

Hoe meer de Verenigde Staten aan hun trots zullen vasthouden, des te meer zij zal lijden totdat zij vernederd is. Dit is een kwestie van Gods oordeel en van wat Hij heeft bepaald over hoezeer zij vernederd moeten worden.

Dit vernederingsproces is vergelijkbaar met hoe God in de tijd van Mozes met Farao en Egypte afrekende. God vernederde Egypte om zo Israël uit haar macht te bevrijden, maar dit ging ten koste van groot verlies en veel verdriet voor heel haar volk vanwege hun grote hoogmoed. Het grootste deel van de Egyptische landbouw werd totaal vernietigd samen met het grootste deel van de veestapel. Veel mensen stierven aan de gevolgen van de plagen, waaronder ook alle eerstgeborenen van Egypte. Tenslotte werd ook Farao zelf samen met zijn hele leger in de Rode Zee vernietigd. Hoogmoed is een groot kwaad, en het is een hardnekkige vijand van het gezond verstand.

Vandaag de dag zijn overheden en hun vele instanties diepgeworteld in hoogmoed. Hetzelfde geldt voor grote multinationals, financiële- en onderwijsinstellingen etc. Door hoogmoed wordt de VS naar de rand van een zware economische ineenstorting geduwd – een ineenstorting die gestaag in de richting van een wereldwijde ineenstorting beweegt. En dat is precies wat zal leiden tot de ontketening van de gebeurtenissen van de eerst vier Trompetten.

Gedurende de voorbije 6.000 jaar is elke grote natie en elk koninkrijk steeds ten val gekomen. Het is profetische voor onze tijd nu dat het grootste, machtigste en rijkste land dat de wereld ooit gekend heeft op het punt staat om ook ten val te komen.

Niet alleen zal de VS vreselijk lijden onder de gebeurtenissen van de eerste vijf Trompetten, maar in het boek Openbaring wordt ook geopenbaard dat zij parallel hieraan ook plagen en verwoestingen zullen ondergaan vanwege gebeurtenissen die Donders genoemd worden. Deze zullen ook gestaag escaleren tenzij en totdat zij naar God zullen beginnen te luisteren.

Hoe meer de VS zal vasthouden aan haar trots, hoe meer zij zal lijden, totdat zij vernederd is. Dat is gewoon een kwestie van Gods oordeel en wat Hij bepaald heeft betreffende de VS.