DE VAL  van  de
VERENIGDE STATEN

How prophetic end-time events bring down the world's greatest superpower & ignite WWIII DOOR RONALD WEINLAND

Hoofdstuk 3
EINDTIJD VERNIETIGINGDOOR DE EEUWEN HEEN ZIJN er voortdurend nieuwe wapens uitgevonden, die de mensheid steeds meer macht in handen gegeven hebben om anderen in oorlogen te vernietigen, te doden en te onderwerpen. Het duidelijkste voorbeeld daarvan zijn kernwapens. Tijdens Wereld Oorlog II werden door slechts twee atoombommen die tegen Japan ingezet werden, bijna 200.000 mensen gedood. Dit was een daad die de wereld schokte en met afgrijzen vervulde.

In de jaren die volgden ontstond er een wedloop om nog grotere wapens met nog meer vernietigingskracht te ontwikkelen. Die krankzinnige dolle zoektocht heeft geleid tot de ontwikkeling van kernwapens die nu honderden malen krachtiger zijn! Dit ligt nu eenmaal in de natuur van de mens. En nu kan dus door het potentieel inzetten van één zo’n grote atoombom gelijk welke grote stad ter wereld totaal vernietigd worden.

Het is onvermijdelijk dat kernwapens uiteindelijk in een grootschalige oorlog gebruikt zullen worden. God heeft geopenbaard dat dát is wat er in de profetieën geschreven staat over wat er tijdens de eerste twee Weeën zal gebeuren.


De Zesde Trompet – Een Tweede Wee!

Wanneer de gevolgen van de Vijfde Trompet – het Eerste Wee – eenmaal uitgewerkt zullen zijn, zal er over het hele grondgebied van de Verenigde Staten grote verwoesting aangericht zijn. Het is profetisch geopenbaard dat de nucleaire verwoesting als gevolg van deze Vijfde Trompet één derde van de VS zal vernietigen; en dat betekent dus ook de dood van meer dan honderd miljoen mensen.

Het eerste Wee is voorbijgegaan: zie, nog twee Weeën komen hierna.’ (Openbaring 9: 12)

Op dat kantelmoment wordt de wereld gewaarschuwd voor de nog veel grotere vernietiging die nog volgen zal.

‘En de zesde engel blies op de bazuin (trompet), en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin (trompet) had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (tweehonderd miljoen), en ik hoorde hun aantal.’ (Openbaring 9: 13: 16)

Dit Tweede Wee gaat over de verwoesting die het gevolg zal zijn van de gebeurtenis die door de Zesde Trompet wordt aangekondigd. Deze Trompet verwijst namelijk naar een grootschalige escalatie van Wereld Oorlog III, doordat andere landen menen dat zij zich ook in deze oorlog moeten mengen. Wereldwijd zullen legers bij deze afgrijselijke oorlog betrokken geraken, en zoals in de voorgaande verzen beschreven staat zal de grootte van de legermacht die dan op de been gebracht wordt zo’n tweehonderd miljoen tellen.

Bovenop de grote militaire machten die op dat moment al op de been gebracht zullen zijn, zullen bijna alle landen ter wereld snel beginnen aan het vergroten van hun eigen militaire macht. Zij zullen dit zien als een kwestie van hun eigen overlevingskans en voortbestaan, omdat de hele wereld in deze laatste oorlog meegesleept wordt - en zij weten dat zij nu voor een totale oorlog staan!

In dit Tweede Wee worden twee machtige landen geïdentificeerd die van zodra zij hun kernwapens ontketenen, wereldwijd het grootste verderf zullen zaaien. Het is profetisch geopenbaard dat dit Rusland en China zijn.

De vernietigingskracht van dit Tweede Wee is vele malen groter dan die van het Eerste Wee. Er valt niet veel meer te zeggen over de gebeurtenis van deze Zesde Trompet, omdat deze profetie slechts gegeven is om de omvang van de verwoesting die daaruit voortkomt te openbaren. En het betekent precies wat er geschreven staat. Deze catastrofale Wee zal resulteren in de vernietiging van één derde van de gehele mensheid. Dit zal op zich de dood van meer dan 2,5 miljard mensen veroorzaken! Dat is onvoorstelbaar, maar het zal nu snel komen te gebeuren.

Hoewel God zelf deze gebeurtenissen die zo’n groot deel van de mensheid en deze wereld zullen vernietigen voorspeld heeft, toch is het niet God die de mensheid dit aandoet. De mensheid doet dit zichzelf aan - het is het gevolg van haar eigen keuzes. God heeft slechts de profetieën gegeven die het onvermijdelijke openbaren, wat de mensheid uiteindelijk zou doen wanneer zij eenmaal zou beschikken over de technologie die nu bestaat.

Daarenboven zal er eerst een ommekeer moeten komen in het denken van een hoogmoedige en op zichzelf vertrouwende mensheid, voordat zij uiteindelijk naar haar Schepper zal beginnen te luisteren. Daarom zal God de mensheid toestaan om tot een dusdanig niveau van zelfvernietiging en sterfte te komen, omdat dit op geen enkele andere manier te verwezenlijken is. Dit niveau van zo’n grootschalige vernietiging zal het gevolg zijn van de beslissingen van de mensheid zelf. God openbaart dat wanneer de mensheid eenmaal tot dit niveau van wereldwijde vernietiging gekomen is, Hij zal ingrijpen om dit een halt toe te roepen. Hij zal voorkomen dat de mensheid zichzelf uitroeit.

Op het moment dat God ingrijpt zullen er nog steeds enorme bruikbare arsenalen van kernwapens voorhanden zijn. De omvang van de vernietiging die tot op dat moment aangericht zal zijn, zal veroorzaakt zijn door het gebruik van slechts een fractie van het totale arsenaal dat de landen tot hun beschikking hebben. God openbaart dat indien Hij niet precies op dat moment zou ingrijpen, het gebruik van kernwapens snel zou escaleren en zou resulteren in de vernietiging van alle leven op aarde.


De wereld weigert nog steeds om te luisteren

Wanneer God ingrijpt om een einde te maken aan Wereld Oorlog III, voordat de mensheid deze oorlog voortzet en zichzelf uitroeit, zullen er reeds zo’n 3 miljard mensen gestorven zijn. Dat is ondenkbaar, maar het zal gebeuren. Landen en volken zullen vervuld zijn van woede, angst, wraakgevoelens en alle andere denkbare emoties die het gezonde verstand, dat anders tot het einde van de oorlog had kunnen leiden, volledig vertroebelen.

Landen die over kernwapens beschikken gaan geloven dat zij er niet langer op kunnen vertrouwen dat anderen zullen ophouden met hun kernwapens te gebruiken. En daarom besluiten zij om als eerste hun kernwapens te gebruiken. Dat is het moment waarop God moet ingrijpen.

Hoogmoed zit diepgeworteld in de menselijke natuur. En zelfs na alles wat er tot op dat moment gebeurd is, zal de meerderheid van de mensheid zich nog steeds tegen God verzetten, en zullen zij niet willen luisteren naar waarom deze zaken aan het gebeuren zijn en waar dit alles toe zal leiden – tot volledige zelfvernietiging.

Hoewel er wereldwijd miljoenen mensen zullen zijn die beginnen met God te aanroepen en naar Hem beginnen te luisteren, toch zal de overgrote meerderheid nog steeds weigeren om ook maar iets van wat God zegt in overweging te nemen. Dat wordt beschreven in de verzen die volgen op de beschrijving van de grootschalige gemilitariseerde toestand van de wereld.

‘En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.’ (Openbaring 9: 20 - 21)

Deze uitdrukking ‘de overige mensen’ betekent niet dat dit over alle mensen gaat, maar het geeft de geest en de houding van de overgrote meerderheid weer. Er zullen dan een aantal miljoen mensen zijn die zich aan het bekeren zijn en die God aanroepen om, om zijn tussenkomst en verlossing te vragen.

Tegen die tijd is de vernietiging onvoorstelbaar groot, want meer dan één derde van de wereld is verwoest. De meeste grootmachten die dan nog veel macht in handen hebben zijn vervuld van koppige trots. Zij geloven dat zij dit nog steeds kunnen overleven, als winnaar uit de strijd kunnen komen en zichzelf terug als grootmacht kunnen vestigen. Zij geloven nog steeds in hun eigen kracht om deze oorlog te kunnen winnen, en om alle problemen die daardoor veroorzaakt zijn op te lossen. Het laatste waar zij aan zouden denken is om zich tot God te keren of om zich te bekeren van ‘hun eigen wegen’.

Tenzij de mensheid vernederd wordt, zal zij niet naar God luisteren. En dat is dus exact wat God gaat doen - Hij zal de overblijvende machten die zich blijven verzetten vernederen. Indien Hij dit niet zou doen, dan zouden zij blindelings en koppig doorgaan met zichzelf en alle leven op aarde te vernietigen. Die hoogmoed en trots van de mensheid zitten zeer diepgeworteld. Zij vormen het echte obstakel dat samenwerking en vrede in de weg staat.


De Zevende Trompet

Het is zuiver een kwestie van Gods oordeel dat deze wereld meer dan genoeg tijd en informatie heeft gekregen, om te kunnen weten en begrijpen wat er op het punt staat over haar te komen in de vorm van een laatste oorlog. De eenvoudige waarheid is dat mensen niet willen horen wat God te zeggen heeft. Zij willen niet dat iemand, ook God niet, hun zou vertellen hoe zij behoren te leven.

In de afgelopen 70 jaar heeft de wereld als het ware een dossier vol bewijslast - een getuigenis - aangelegd betreffende haar werkelijke bezorgdheid over eindtijd waarschuwingen. Mensen willen misschien liever helemaal niets horen over een derde wereldoorlog die nu op handen is, toch zullen zij die wel meemaken.

‘Het Tweede Wee is voorbijgegaan: zie, het Derde Wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld is zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.’ (Openbaring 11: 14 - 15)

Deze gebeurtenis gaat over een tussenpoos in de tijd wanneer God begint te openbaren hoe Hij in de zaken van de mensheid zal gaan ingrijpen om deze catastrofale oorlog te beëindigen. Dit Derde Wee dat volgt zal deze keer wel van God afkomstig zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit veel verwoestender voor de mensheid zijn dan de twee voorgaande Weeën. Het woord ‘waarschijnlijkheid’ wordt hier gebruikt omdat het niet zo zou hoeven te zijn als de mensheid naar God zou beginnen te luisteren, en een einde zou beginnen te maken aan die afgrijselijke oorlog. Maar hoe waarschijnlijk is dat? De aard en de voorspelbaarheid van het menselijke gedrag openbaart ons dat dit Wee veel erger zal zijn dan het voorgaande.

De taal die in deze verzen gebruikt wordt als het gaat over een Derde Wee dat ‘spoedig komt’, heeft zowel bijbelgeleerden als leraren van het traditionele Christendom in verwarring gebracht. Zij kunnen in de verste verte niet beginnen te begrijpen wat God hier zegt over ‘de koninkrijken van de wereld’ die ‘de koninkrijken van Christus’ worden.

De reden voor dit gebrek aan inzicht is dat deze mensen totaal niet begrijpen wat de betekenis is van de naam ‘Christus’.

Weten en begrijpen wat hier gezegd wordt heeft alles te maken met de werkelijke reden voor het bestaan van de mensheid. Er zijn maar weinig mensen in de wereld die ooit de waarheid over Gods doel voor het scheppen van het menselijke leven gehoord of gekend hebben. Weinigen hebben ooit geweten dat God een van tevoren vastgelegd plan heeft voor het menselijke leven, en dat Hij systematisch dat plan en doel aan het uitvoeren is om de mensheid tot een veel hoger bestaansniveau te tillen.

God heeft duidelijke cyclische perioden voor de mensheid vastgelegd. Hij gaf de zevendaagse week aan de mensheid, waarin de zevende dag een herinnering zou zijn aan het feit dat Hij onze Schepper is, en ook de Schepper van alles wat er is. God gaf de zevendaagse week die een profetisch symbool is van Zijn 7.000-jarige plan waarin Hij Zijn doel voor de schepping van de hele mensheid zal verwezenlijken.

Slechts heel weinig mensen hebben ooit geweten wat de betekenis is van Gods openbaring aan de profeten, door de tijden heen, over een Messias die Hij zou zenden om over de mensheid te regeren. De woorden Messias en Christus betekenen exact hetzelfde - ‘de Gezalfde’. Maar gezalfd waartoe? Het betekent gezalfd om koning te zijn, precies zoals zo vele koningen in Oudtestamentische tijden gezalfd werden.

De Israëlieten en het Joodse volk wisten tot aan Christus’ tijd, dat de verzen die spreken van een Messias, gingen over een koning die door God gezonden zou worden om in Zijn Koninkrijk te regeren. Maar zij begrepen niet ten volle wat dit allemaal werkelijk betekende.

Zelfs de discipelen worstelden met datgene wat Christus over zichzelf zei. Zij geloofden dat hij de geprofeteerde Messias was - de Christus - en dat God hem als die koning zou aanstellen, en hen zodoende zou bevrijden van de Romeinse bezetting van die tijd. Maar zij begrepen niet dat hij op dat tijdstip niet gekomen was om dan die koning te zijn.

‘Christus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier.’ (Johannes 18: 36)

Het woord dat hier vertaald wordt als ‘wereld’, is het Griekse woord ‘kosmos’ dat ‘orde, een geordend systeem, ordening’ betekent. Hij vertelde hun dat zijn koninkrijk niet tot de systemen van de mensheid behoorde, en dat de vestiging van het Koninkrijk van God voor een andere tijd bestemd was, namelijk bij zijn tweede komst. Hij zal Koning zijn in het geordende systeem dat God zal vestigen nadat Hij Wereld Oorlog III beëindigd heeft.


Het Koninkrijk van God zal over de mensheid regeren

Openbaring 11 openbaart een drastische verandering in de regering op aarde. Het gaat over een verandering van een werelds systeem dat door de mens geregeerd wordt naar een systeem dat door God geregeerd wordt.

‘En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 1: 15)

Zelfs toen Christus tijdens de laatste week van zijn fysieke leven Jerusalem binnentrad, riepen duizenden mensen hem aan en prezen hem als de Messias, de zoon (afstammeling) van David; de ene die door God gezonden werd om hun Koning in Zijn Koninkrijk op aarde te zijn.

Christus zei herhaaldelijk aan de discipelen dat hij, op dat tijdstip, niet gekomen was om de rol van de Messias te vervullen, maar in plaats daarvan de rol van het Pascha. Maar zij konden de geestelijke betekenis van zijn woorden en zijn uitleg niet begrijpen, totdat zij na zijn dood Gods geest ontvingen. Dat gebeurde op de dag van het Pinksteren in 31 na Christus, toen Gods Kerk werd opgericht. Op dat moment, zoals opgetekend in het boek Handelingen, wisten zij dat hij inderdaad de Koning van Gods Koninkrijk was die mettertijd op aarde zou gaan regeren. Maar zij begrepen toen ook dat hij eerst gekomen was om de betekenis en het doel te vervullen die geopenbaard worden in de jaarlijkse naleving van het Pascha.

Christus kwam eerst als het Lam Gods, opdat hij zou kunnen sterven om het Pascha-offer voor de gehele mensheid te kunnen worden. Maar hij komt nogmaals, en ditmaal als degene waar de discipelen in hun tijd naar uitkeken. Hij staat zelfs op het punt om terug te keren, deze keer om zijn rol als de Leeuw Gods te vervullen, die over alle landen ter wereld zal regeren als Koning aller koningen in Gods Koninkrijk.

Het Koninkrijk van God bevindt zich niet ‘in de hemel’ zoals velen geloven, noch bevindt het zich ‘in de harten der mensen’ zoals anderen geloven. Het is een Koninkrijk dat over zijn onderdanen zal regeren, en die onderdanen zijn zij die verder zullen leven in een nieuw tijdperk voor de mensheid dat volgt op deze laatste oorlog – Wereld Oorlog III.

Net zoals de zevendaagse week door God werd vastgelegd, werd ook de periode van 7.000 jaar die zij profetisch symboliseert door God vastgelegd. God gaf de eerste zes dagen van de week aan de mensheid om zich daarin op hun eigen werk te kunnen richten, maar God legde de zevende dag - de wekelijkse Sabbat - vast, als een tijd waarin de mensheid haar aandacht op Zijn werk, Zijn onderricht en Zijn waarheid diende te richten.

Deze zelfde symboliek wordt ook profetisch weergegeven en geopenbaard in de 7.000 jaar die God voor de mensheid heeft vastgelegd. We naderen nu het einde van 6.000 jaar van zelfbestuur van de mensheid.

Gedurende die periode werd het de mensheid toegestaan om ‘haar eigen wegen’ na te volgen, en die ‘wegen’ leiden ons nu tot de volledige zelfvernietiging als God niet zou ingrijpen. God heeft de mensheid 6.000 jaar van zelfbestuur gegeven, waarin zij elke denkbare regeringsvorm mocht uitproberen. En, hoe is ons dat vergaan?

Maar gedurende de volgende 1.000 jaar - tijdens het Millennium - zal de mensheid Gods manier van leven leren kennen en leven, wanneer zij onder Zijn Regering komt te staan, die gedurende die tijd over alle landen ter wereld zal regeren. Het zal een tijd van vrede en vervulling zijn voor het menselijke leven. Er zullen geen oorlogen meer zijn. Wereld Oorlog III is de laatste oorlog van de mensheid!

Wanneer die 1.000-jarige regeringsperiode eenmaal begint, zal er slechts één regering op aarde heersen. God zal niet toestaan dat er ooit nog een menselijke regering zal bestaan. Er zullen nooit meer dictators, politiek en politieke partijen, verkiezingen en menselijke regeringen zijn. Dat is waar het ‘goede nieuws’ (het evangelie) van Gods waarheid over gaat.

Bovendien zal er slechts één kerk zijn – Gods Kerk. Er zullen geen andere kerkelijke organisaties zijn, en het zal niet toegestaan worden dat er ook maar één andere godsdienst beoefend wordt. De grootschalige verwarring die er vandaag de dag onder de verschillende religies heerst, zal niet meer bestaan.

Deze gebeurtenis van de Zevende Trompet, begint met de aankondiging dat de menselijke heerschappij van de voorbije 6.000 jaar eindelijk beëindigd wordt, en dat God nu zal ingrijpen om Zijn regering op aarde te beginnen, in Zijn Koninkrijk, met Christus aan het hoofd daarvan. Op dat moment wordt Christus eindelijk de Koning der koningen over gehele de aarde.

Wanneer dan aangekondigd wordt dat het Derde Wee nu ‘spoedig komt’, wordt eerst en vooral verkondigd dat de koninkrijken van deze wereld nu de koninkrijken van Christus geworden zijn, en dat hij zal beginnen te regeren. In deze zelfde verzen wordt verder verteld dat nu de tijd is gekomen dat God de heerschappij over de aarde zal overnemen.

‘En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat Gij Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent (nu zult beginnen te regeren).’(Openbaring 11: 16 - 17)

Wanneer God Zijn Zoon zendt om in Zijn Koninkrijk over alle landen ter wereld te heersen, neemt Hij datgene tot Zich wat Hij de voorgaande 6.000 jaar niet gedaan heeft. In tegendeel, God heeft de mensheid al die tijd toegestaan om haar eigen soort van regeringsvormen uit te oefenen opdat zij de ultieme les zou leren - dat Zij niet over zichzelf kan regeren.

Op dat precieze moment neemt God de controle in handen over datgene wat sowieso van Hem is, en zendt Hij Zijn eigen Zoon om over Zijn Koninkrijk te heersen. Dat is de enige manier waarop de vrede verzekerd kan worden gedurende het hele Millennium van Christus’ regering. Het is de enige manier waarop de mensheid een hoger niveau van volwassenheid kan gaan ervaren, dat zij de kans krijgt om een eerlijk verdeelde welvaart te ervaren, en dat zij kan leren hoe zij correct gebruik kan maken van zeer geavanceerde technologieën die datgene wat wij vandaag kennen ver te boven zullen gaan.

In de laatste hoofdstukken van Openbaring wordt deze tweede komst van de Messias om Koning der koningen te worden geopenbaard. Hij is die ene die én het Pascha én de Christus van de mensheid is. Hij is letterlijk de Zoon van God, wiens Vader de Ene Eeuwige Almachtige God is. Hij is diegene die toen hij eenmaal tot fysiek leven uit zijn moeder Maria geboren werd, in het bestaan kwam.


Christus en Zijn Leger

Christus keert niet terug als een Lam zoals de eerste keer dat hij kwam, toen hij zichzelf vernederde en zich niet verdedigde toen hij geslagen en gedood werd om het Pascha (offer) voor de gehele mensheid te kunnen worden. Ditmaal keert hij terug als een grote Koning, en hij zal zijn heerschappij beginnen met het aanvallen en overwinnen van diegenen die niet willen ophouden met het vernietigen van de mensheid en alle andere leven dat God op aarde geschapen heeft.

Hij komt echter niet alleen terug. Gedurende de voorbije 6.000 jaar is God bezig geweest met het voorbereiden van een aantal mensen die geleefd hebben en gestorven zijn, die bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden om samen met hem te regeren. Het is een heel specifiek aantal dat met hem zal terugkeren als deel van zijn leger.

‘En ik zag, en zie, het Lam (Christus) stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd geschreven (niet letterlijk, maar metaforisch, dit gaat over dat zij deel van Elohim gaan uitmaken) de Naam van Zijn Vader.’ (Openbaring14: 1)

Dezen worden verder ook nog beschreven als de ‘eerste vruchten’ van Gods plan van redding, waarbij Christus beschreven wordt als de ‘eerste van de eerste vruchten’. Dit gaat over de eerst fase van Gods plan wanneer Zijn regering gevestigd zal worden. Het gaat over diegenen die als eersten deel zullen gaan uitmaken van wat in het Oude Testament beschreven wordt als Elohim - de God Familie.

Deze 144.000 zullen met Christus wederkeren om samen met hem in het Koninkrijk van God over de mensheid te regeren. Maar voordat dat Koninkrijk volledig gevestigd zal worden, zullen zij aan Christus’ zijde strijden als één machtig leger. Zij zullen het Derde Wee dat een einde maakt aan Wereld Oorlog III over de mensheid brengen, doordat zij een grote strijd aangaan om die oorlog te beëindigen. De eerste twee Weeën worden door de mensheid zelf veroorzaakt, maar dit Derde Wee zal door Christus en de 144.000 geïnitieerd worden. Want dit is het ultieme middel waardoor God een einde gaat maken aan de rampspoedige verwoestende campagne van de mensheid die tot haar totale uitroeiing leidt.

‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen (figuurlijk – om over alle volkeren te heersen). Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan hijzelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam luidt: Het Woord van God (dat is Christus, die zijn bloed op aarde vergoot als ons Pascha). En de legers in de hemel (dit is de hemel boven ons hoofd binnen de atmosfeer rond de aarde, in de lucht) volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de volken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. (Openbaring 19: 11 - 16)

De ‘toorn’ van God waarvan hier gesproken wordt, is niet wat de meeste mensen geloven of denken dat dit is. Dit gaat over de ‘uitvoering van een oordeel’ afkomstig van God. Het gaat over datgene waarvan God oordeelt dat het billijk en rechtvaardig is. Het gaat over diegenen die in naam van Gods gerechtigheid komen om Zijn oordeel te voltrekken, door te strijden tegen allen die op deze aarde oorlog aan het voeren zijn. Indien Christus en zijn leger niet zouden ingrijpen om hier een einde aan te maken, dan zou de aarde volledig vernietigd worden. Deze rechtvaardige voltrekking van oordeel die door Christus en de 144.000 wordt uitgevoerd, is de oorlog die voor altijd een einde zal maken aan alle oorlogen.

Eerder hebben we aangehaald dat er bij de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet vierentwintig ouderlingen op dat moment in de tijd tot God zeggen ‘…dat Gij uw grote macht hebt opgenomen, en het koningschap aanvaard hebt.’ En in het volgende vers staat geschreven dat zij vervolgden met te zeggen dat de volkeren toornig geworden waren, en dat de tijd voor Gods ‘toorn’ (Zijn oordeel) aangebroken was, en dat nu het moment gekomen was om hen te vernietigen die de aarde vernietigen.

Inderdaad, alle landen ter wereld zullen zich vervuld van woede blindelings in een kernoorlog storten. Dat is het moment om hier een einde aan te maken, omdat anders alles in puin zou liggen en er geen leven meer zou overblijven. Het is op dat moment dat de tweede gebeurtenis van de Zevende Trompet aangekondigd wordt, en dat betreft het grote leger dat samen met Christus terugkeert. Zij zullen dan oorlog voeren om ‘hen te vernietigen die de aarde vernietigen’. Dat is het Derde Wee dat over de mensheid komt. Ieder Wee wordt steeds verwoestender voor het menselijke leven op aarde, en dit Wee is krachtiger dan het Tweede Wee waardoor al één derde van de mensheid gedood werd.

Hoewel God geen exact aantal aangeeft, toch moeten we nogmaals begrijpen dat het ‘waarschijnlijk’ is dat er nóg ruim één derde van de mensheid vernietigd zal worden door dit grote leger. Degenen die dan vernietigd worden zullen niet ophouden met oorlog te voeren, en zij zullen nog steeds niet naar God willen luisteren. Daarom zullen Christus en zijn leger grotere macht gebruiken, een macht die de mensheid nog nooit ervaren heeft, om diegenen die weigeren om hun strijden te staken te vernietigen. Zij zullen gestopt worden!

Wanneer Christus en de 144.000 een einde gemaakt zullen hebben aan die oorlog van de mensheid, zal de eerste fase van de vernietiging van de mensheid door het Derde Wee voorbij zijn. Maar er zal nog een tweede fase zijn waarmee de vervulling van het Derde Wee voltooid wordt, maar die zal pas 1.100 jaar later plaatsvinden.


Een einde aan Satans aanwezigheid

De volgende grote gebeurtenis in de vervulling van de Zevende Trompet, gaat over Satan en het demonische geestenrijk.

‘En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de Duivel en de Satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, totdat de duizend jaar voleindigd waren; en daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.’ (Openbaring 20: 1 - 3)

Hier wordt uiteengezet dat Satan terug in een ‘afgrond’ (‘bodemloze put’) opgesloten zal worden; dit is een profetische beschrijving van een toestand van geestelijke ‘gebondenheid’ (‘gevangenschap’). Dit is een ‘gebondenheid’ (‘gevangenschap’) waarin hij reeds eerder enkele malen in opgesloten werd, zoals eerder beschreven werd betreffende de verschillende heroplevingen van het Europese rijk. Maar deze keer wordt hier toch iets nieuws aan toegevoegd. Er wordt duidelijk gezegd dat hij niet slechts terug in die geestelijke gebondenheid (gevangenschap) geplaatst wordt, maar dat hij deze keer ook verzegeld zal worden, zodat hij terwijl hij daar voor een laatste keer opgesloten zit geen enkele macht om de volkeren te misleiden zal hebben.

Voordien werd Satan slechts gebonden zodat hij niet langer macht kon uitoefenen om landen tot oorlog aan te zetten, maar hij kon wel nog steeds de mensheid beïnvloeden en misleiden. Wanneer deze gebeurtenis echter zal plaatsvinden zal hij geen enkele macht meer bezitten. Hij zal niet langer in staat zijn om in aanwezigheid van de mensheid te zijn.

Deze laatste gevangenschap zal iets langer zijn dan het Millennium en zal 1.100 jaar duren. Gedurende die tijd zal Satan zich op geen enkele manier kunnen bemoeien met het werk dat God zal verwezenlijken tijdens de periode dat het Koninkrijk van God over de mensheid zal regeren. Het Millennium zal een veel betere en hoogstaandere tijd voor de mensheid zijn, alleen al door het feit dat Satan en de demonen de mensheid dan niet meer zullen kunnen misleiden noch tot kwaad kunnen aanzetten, wat zij de voorgaande 6.000 jaar wel gedaan hebben.


De vestiging van de Millennium Regering van Gods Koninkrijk

Wanneer Wereld Oorlog III eenmaal door Christus en zijn leger beëindigd is en Satan en het demonische rijk in hun geestelijke gevangenschap opgesloten zullen zijn, zal de Millennium regering van Gods Koninkrijk op aarde beginnen.

Dan zal eindelijk na 6.000 jaar van het constante falen van de systemen en regeringen van de mensheid een nieuwe wereldorde gevestigd kunnen worden - één die niet kan falen. Er zal slechts één regering zijn die waarlijk van God is –- een regering zonder enige menselijke inmenging.

Er zal maar één religie bestaan die door één ware Kerk – Gods Kerk – overzien zal worden, en waarover sommigen van de 144.000 aangesteld zullen worden om alles wat juist en waar is van God toe te passen. Bedenk je wat een vrede er zal zijn wanneer er op heel de aarde slechts één Kerk zal bestaan - de enige ware Kerk. Er zal geen verdeeldheid, strijd, haat en jaloezie tussen religieuze groeperingen meer zijn. Leraren die zelfgerechtigheid, een houding van veroordeling, bekrompen vroomheid, valse doctrines en leerstellingen en nog zo veel meer uitdragen zullen niet langer de boventoon voeren.

In het Millennium zullen er geen terrorisme, oorlog, bendes en kartels meer zijn. Legers en wapens zullen niet langer nodig zijn. Grote politiemachten, advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en ingewikkelde banksystemen zullen drastisch ingekrompen worden, als zij mettertijd al niet volledig afgeschaft worden. En dat is nog maar het begin van de vele veranderingen die aangebracht zullen worden.

Er zullen geen overheidsdiensten meer zijn die centrale of buitenlandse inlichtingen verzamelen of nationale onderzoeken doen. Er zullen geen repressieve belasting innende diensten noch hoge belastingen meer zijn die vandaag de dag wel overal bestaan.

Rechtspraak zal snel en onpartijdig zijn, zonder politieke invloed, zonder vooroordelen en zonder jury’s. Niemand zal ooit nog onschuldig opgesloten worden, en er zullen geen levenslange of buitensporig langen gevangenisstraffen meer opgelegd worden. Het hele systeem zal van boven tot onder veranderd worden. Dat is iets waar de mensheid zelf niet toe in staat is. Zesduizend jaar van archaïsche, wrede, onmenselijke en immorele praktijken van menselijke ‘rechtspraak’ zullen beëindigd worden.

Dakloosheid, epidemieën, mensenhandel, drugsverslaving, illegale drugs, woekerende misdaad en nog zoveel meer misstanden zullen dingen uit een ver verleden worden, van een corrupt, egoïstisch en losgeslagen tijdperk van een mensheid die zichzelf niet kon regeren.

Kan je beginnen te zien wat voor verschil Gods regering over de mensheid kan betekenen? Klinkt dit niet alsof het bijna te mooi is om waar te kunnen zijn? Dat is namelijk het punt! Dat is de voorbije 6.000 jaar Gods boodschap aan de mensheid geweest - dat de mensheid Zijn regering in haar leven nodig heeft, en dat zij zonder die leiding nodeloos lijdt onder onrecht, frustratie in het leven, verwarring, kwaad, drama, moord en oorlogen.

Dit nieuwe tijdperk dat op het punt staat om geïntroduceerd te worden zal een tijd van genezing voor de mensheid en genezing van de aarde zelf zijn. Dan zal de aarde vernieuwd beginnen te worden, door haar te reinigen van alle vervuiling en verwoesting die de mensheid haar aangedaan heeft. God openbaart dat zelfs de woestijnen terug vruchtbaar zullen worden. De mensheid zal beginnen met het proces om te keren van de verwoestingen die zij duizenden jaren geleden begon, die geresulteerd hebben in het ontstaan van zo vele woestijnen en onbewoonbare gebieden op aarde.

Door de millennia heen heeft God de mensheid voortdurend verteld over een betere wereld die komen gaat - een wereld die door Zijn Koninkrijk geregeerd zal worden. Die boodschap die door de eeuwen heen verkondigd werd, wordt het ‘goede nieuws’ genoemd. Het is het goede nieuws van Gods regering die nu op het punt staat op aarde gevestigd te worden, onder leiding van Christus.

Datgene wat in het Nieuwe Testament vertaald wordt als het ‘evangelie’, betekent letterlijk het ‘goede nieuws’. Christus heeft veel over dat goede nieuws gezegd maar de wereld begreep het niet, omdat het toen niet de tijd was om dit ten volle ten openbaren noch dat dit vervuld zou worden.

Dit is slechts een glimp van hoe het Millennium zal zijn. Die nieuwe era voor de mensheid zou niet mogelijk zijn zonder Gods interventie door middel van het Derde Wee dat een einde maakt aan Wereld Oorlog III, en door de vestiging van Zijn Koninkrijk onder leiding van Christus.


Waarom zoveel onwetendheid over Gods Koninkrijk?

Waarom zijn mensen zich niet bewust van deze regering die God gaat vestigen? Waarom praten onze leraars godsdienst niet over het 1.000-jarige rijk van Christus als Koning der Koningen? Dit staat duidelijk in hun Bijbels, maar zij weigeren hier onderwijs over te geven. Waarom? Dit moet beantwoord worden!

We zullen dit nog veel dieper moeten behandelen, maar het snelle antwoord op deze kwestie is dat datgene wat er in de Bijbel geschreven staat niet strookt met hun eigen doctrines. Het past niet in hun onderwijs. Maar waarom niet?

Eerder in dit hoofdstuk hebben we Bijbelverzen aangehaald die spreken over de wederkomst van Christus; in die beschrijving berijdt hij een wit paard gezeten en komt er met hem een groot leger. Welke leraar uit het traditionele christendom onderwijst dat Christus zal terugkeren samen met een groot leger? Waarom geven zij geen onderwijs over de 144.000 die duidelijk in de Bijbel vermeld worden? Waarom praten zij niet over een 1.000-jarige regering, die ook duidelijk in Openbaring vermeld wordt? Is er iemand die onderwijst dat Christus zal terugkomen om alle landen ter wereld neer te slaan, om vervolgens met kracht over hen te gaan heersen?

‘En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de volken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.’ (Openbaring 19: 15 - 16)

Over wie anders dan Christus zouden de voorgaande verzen kunnen spreken, waarin deze Koning beschreven wordt die een gewaad draagt dat in bloed gedoopt is en wiens naam ‘Het Woord van God’ is? In Johannes 1, waar staat dat het ‘Woord van God vlees is geworden’ wordt Christus duidelijk met deze naam geïdentificeerd. Hij werd fysiek geboren uit zijn moeder Maria, maar zijn Vader was God.

De eerste drie verzen van het volgende bijbelhoofdstuk waarin gesproken wordt over Satan die terug in zijn plaats van geestelijke gevangenschap (de bodemloze put) opgesloten wordt, hebben we reeds eerder aangehaald. In de daaropvolgende verzen worden degenen die met Christus terugkomen, als zijn leger, beschreven. Er staat geschreven dat zij op tronen zitten, omdat zij tot koningen gemaakt zijn die samen met Christus in Gods nieuwe gevestigde regering over de mensheid zullen regeren. Dat is het Koninkrijk van God dat tijdens het Millennium zal regeren.

‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven (aan de 144.000 die samen met Christus zullen regeren). En ik zag de levens van hen (dezelfden) die onthoofd waren om het getuigenis van Jozua (afgesneden van de wereld) en om het woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.’ (Openbaring 20: 4 - 5)

Vanaf dit punt voorwaarts is er geen andere manier mogelijk om alles wat WAAR en van God is verder uit te leggen, behalve door ook duidelijk de waarheid te zeggen over alles wat vals is in het traditionele Christendom. De beste manier om dat in dit stadium te bereiken is door ons eenvoudigweg te concentreren op datgene wat in deze verzen gezegd wordt. Dan zal het klaar en duidelijk beginnen te worden waarom leraren van het traditionele Christendom dit niet onderwijzen.

Het is zoveel makkelijker om te begrijpen wat Johannes in Openbaring schrijft als je de context begrijpt. De eerste hoofdstukken geven een samenvatting van de instructies voor Gods Kerk. De daaropvolgende hoofdstukken van Openbaring gaan snel over in een beschrijving van de gebeurtenissen die in de eindtijd nog vervuld moeten worden. En aan het einde van het boek Openbaring schrijft Johannes over de gebeurtenissen die zullen volgen nadat God Zijn Koninkrijk gevestigd heeft.

In de verzen die we zonet aangehaald hebben wordt een unieke groep mensen beschreven. Deze groep wordt aan het begin van Openbaring 5 geïntroduceerd. Zij zijn diegenen die door alle tijden heen vrijgekocht (verlost) zijn door het bloed van Christus. Dit vertelt ons over hoe Christus met hen gewerkt heeft om hen op te leiden tot koningen en priesters voor God.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 hun ‘getal’ geopenbaard, het aantal van diegenen die zoals geschreven staat ‘hun gewaden gewassen en wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam.’ Het dragen van ‘witte gewaden’ is symbolisch taalgebruik voor het veranderd worden door bekering dankzij het bloed van Christus waardoor men met gerechtigheid bekleed wordt.

In ditzelfde hoofdstuk wordt ook geopenbaard dat dit getal ‘144.000’ is; dat is het aantal dat doorheen de tijd (gedurende 6.000 jaar) vrijgekocht (verlost) werd en uiteindelijk in ‘witte gewaden’ gekleed werd. In deze verzen wordt vervolgens geopenbaard dat zij deel worden van Gods Familie, want zij worden daar beschreven als geestelijke wezens.

En in Openbaring 14 staat geschreven dat Christus (als het Lam Gods) op de Berg Sion stond, samen met de 144.000.

De context in al deze hoofdstukken van Openbaring toont ons dat de 144.000 die samen met Christus komen als zijn leger, diegenen zijn die door alle tijden heen vrijgekocht (verlost) zijn. En in hoofdstuk 20 staat geschreven dat zij 1.000 jaar lang samen met Christus zullen regeren. Er wordt ook gezegd dat dit alles over de eerste opstanding gaat. Maar is er ook maar iemand in het traditionele Christendom die onderwijs geeft over een ‘eerste opstanding’?


Een Eerste Opstanding van de mensheid

Als God deze mensen doorheen de tijd vrijgekocht (verlost) heeft en er over deze gebeurtenis gesproken wordt als zijnde een eerste opstanding, waarom onderwijst het traditionele Christendom dan dat alle mensen die door het bloed van Christus vrijgekocht (verlost) worden rechtstreeks naar de hemel gaan wanneer zij sterven? Waarom zou er een opstanding van zoveel mensen nodig zijn, als zij toch al naar de hemel gegaan zijn? Deze leraren kunnen hier geen antwoord op geven omdat dit in strijd is met hun eigen doctrines.

De waarheid is dat er in Gods plan van redding (verlossing) na de dood verschillende opstandingen tot leven bestaan. Niemand gaat na de dood naar de hemel of naar de hel.

De doctrine dat men naar een plaats die de ‘hel’ wordt genoemd gaat, is vals. In talloze Bijbelverzen wordt het woord ‘hel’ verkeerd vertaald, waarbij dit woord ‘hel’ de betekenis krijgt van een ‘plaats van eeuwige bestraffing of pijniging.’

De overgrote meerderheid van deze foute vertalingen zijn gebaseerd op het Hebreeuwse woord ‘sheol’ en het Griekse woord “hades’, die beide precies hetzelfde betekenen. De correcte vertaling en betekenis van deze beide woorden is ‘graf’ of simpelweg ‘een gat in de grond’. Dat is waar het lichaam van de meest mensen eindigt na de dood - in het graf. Wanneer een mens sterft, is er niets meer. Er is geen leven meer, en er zal ook geen leven meer zijn, totdat God dit geeft in een opstanding uit de dood.

Er zijn nog een paar Griekse woorden die ook als ‘hel’ vertaald worden, maar zij gaan niet over een plaats van eeuwige pijniging of bestraffing voor diegenen die een slecht leven geleid hebben. Eén zo’n woord dat veel gebruikt wordt, refereert gewoonweg naar een plaats van gebondenheid (gevangenschap).

Een ander foute vertaling is gebaseerd op het Griekse woord ‘Gehenna’ wat refereert naar een vallei in de buurt van Jeruzalem. In de bijbel wordt dit woord meestal geassocieerd met het Griekse woord voor ‘vuur’. Menigeen gelooft dat die ‘hel’ een plaats is van vuur en verschroeiende hitte die geassocieerd wordt met een eeuwige bestraffing en constante pijniging voor de verdoemden na de dood. Wanneer deze twee woorden op deze manier samen gebruikt worden, dan gaat dit inderdaad over een laatste straf waardoor het fysieke leven beëindigd wordt waarna men nooit meer opnieuw leven kan ontvangen - nooit meer tot leven opgewekt kan worden. Het gaat over een straf die voor altijd zal duren omdat de desbetreffende persoon nooit meer zal kunnen leven, maar dit gaat niet over eeuwigdurende bestraft (gepijnigd) worden.

Inderdaad, na de dood gaat er niemand naar de hel en gaat er ook niemand naar de hemel.

Op de Dag van het Pinksteren in 31 na Christus, toen God Zijn Kerk oprichtte, deed Petrus een aantal scherpe uitspraken geadresseerd aan de Joden. Hij citeerde een aantal profetieën die David over de Messias geschreven had, en hij legde uit dat deze zaken nu in Christus vervuld waren. Deze profetieën gingen niet over David, zoals zo velen veronderstelden.

De Joden in die tijd waren ver afgedwaald van het onderricht dat God hen door middel van Mozes verstrekt had. Velen van hen begrepen niet wat David geschreven had, omdat zij dachten dat bepaalde verzen in de Psalmen over David zelf gingen, maar dat was niet het geval. Eén zo’n uitspraak is erg veelzeggend voor diegenen die vasthouden aan het concept dat de gelovigen na de dood naar de hemel gaan. Als dat waar zou zijn dan zou David daar zeker zijn, want er wordt over hem gezegd dat hij een profeet was en iemand waarvan God zelf zei dat ‘hij een man naar Zijn eigen hart’ was.

‘Mannen, broeders, laat mij vrijuit tot u zeggen over de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op Zijn troon te zetten, daarom voorzag hij (David) dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel (leven) niet is verlaten in de hel (Grieks – ‘hades’ wat ‘het graf’ betekent) en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jozua heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.’ (Handelingen 2: 29 - 32)

Aan het einde van deze verzen staat dat Christus’ lichaam geen ontbinding zou ondergaan, en dat gebeurde ook niet omdat hij slechts drie dagen en drie nachten in het graf (de graftombe) verbleef. Hier wordt klaar en duidelijk gemaakt dat deze verzen die uit de Psalmen geciteerd werden over Christus gaan, die opgewekt zou worden nog voordat zijn lichaam tot ontbinding zou overgaan. En Petrus maakte ook duidelijk dat dit niet over David ging omdat diens lichaam wel ‘ontbinding’ onderging, want Petrus verkondigde klaar en duidelijk dat zijn (Davids) lichaam begraven werd en tot op die dag (vele honderden jaren later) nog steeds in het graf lag. David ging dus niet naar de hemel, maar in plaats daarvan zal hij één van diegenen zijn die bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden om samen met hem te regeren.

Er is slechts één iemand die in de afgelopen 6.000 jaar tot eeuwig leven opgewekt werd, en dat is meteen ook de enige die ooit naar de hemel is gegaan om bij God zijn Vader te zijn - dat is Christus.

Omdat het traditionele Christendom niet in toekomstige opstandingen gelooft, houdt het zich ook verre van deze verzen in Openbaring 20. Hoe zouden zij hun geloof kunnen rijmen met wat er in deze verzen geschreven staat? Hoe zouden zij deze verzen ooit kunnen verklaren die zo in tegenspraak zijn met hun eigen geloofsovertuigingen?

In deze verzen wordt ook nog een ander ongelooflijk onderwerp aangekaart waar nooit over gesproken wordt - een onderwerp dat uitermate bemoedigend is en betrekking heeft op Gods plan en doel voor iedereen die ooit gestorven is en tot op heden dood gebleven is. Het maakt deel uit van het ware evangelie – het goede nieuws van God!

Deze verzen in Openbaring 20 vertellen ons over de tijd van het Millennium (de 1.000 jaar) wanneer de 144.000 samen met Christus over alle landen ter wereld zullen regeren. Maar na de beschrijving van al diegenen die opgewekt zullen worden om 1.000 jaar lang te regeren, staat er geschreven: ‘Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.’

Wie zijn deze ‘overigen van de doden’? Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat zijn alle mensen die de afgelopen 6.000 jaar geleefd hebben en gestorven zijn, die geen deel uitmaakten van de eerste opstanding van de 144.000. Zij zijn ‘de overigen van de doden.’

Op dit moment zijn alle mensen die geleefd hebben en gestorven zijn teruggekeerd tot het stof der aarde, precies wat God zei dat er zou gebeuren (Prediker 3: 20). Maar er komt een tijd in Gods plan wanneer deze mensen ook de kans zullen krijgen om opnieuw tot leven opgewekt te worden. Verder staat in vers 20 van Openbaring geschreven wanneer zij opgewekt zullen worden. Want er staat geschreven ‘zij werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.’ Laten we even kijken wat er verder nog geschreven staat in deze verzen in Openbaring 20.

‘Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding (van de 144.000). Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.’ (Openbaring 20: 5 - 6)

Nadat er gesproken wordt over de ‘overigen van de doden’ die niet weer levend worden tot het Millennium voorbij is, wordt er terug gerefereerd naar de 144.000 die opgewekt werden om samen met Christus terug te komen. Er staat dat zij die deelhebben aan deze eerste opstanding gezegend zijn omdat ‘de tweede dood geen macht heeft’ over hen. Dat is omdat zij geen tweede fysiek leven ontvangen, maar wel als geestelijke wezens in Gods Familie geschapen worden, precies zoals hun oudere broer Christus. Zij kunnen nooit meer sterven.


De vervulling van de Zevende Trompet

Er is nog een essentieel onderdeel in Gods plan dat tijdens Christus’ regering gedurende de volgende 1.100 jaar voltooid zal worden.

Het laatste vers refereert naar de 144.000 die met Christus zullen komen om samen met hem gedurende 1.000 jaar te regeren, en er staat geschreven dat diegenen die samen met hem komen deel uitmaken van de eerste opstanding. God heeft geopenbaarddat er daarna nog andere opstandingen zullen zijn, op verschillende tijdstippen, naarmate Hij doorgaat met de voltooiing van Zijn plan van verlossing.

Zoals eerder gezegd, mensen gaan na de dood niet rechtstreeks naar de hel of de hemel. Zij blijven gewoon dood totdat God hen opwekt. Dat is een grote waarheid die deel uitmaakt van het ‘geheimenis van God’ dat tijdens de volgende 1.100 jaar geopenbaard zal worden. Het is een ‘geheimenis’ voor de mensheid omdat zij dit niet gekend hebben, en het blijft een ‘geheim’ totdat het aan hen geopenbaard wordt.

Het traditionele Christendom heeft liefst dat mensen geloven dat zij na de dood rechtstreeks naar de hemel of de hel gaan omdat zij geloven dat de mens een onsterfelijke ziel heeft - een soort van onsterfelijk leven dat zij in zich dragen. Dat is niet waar. Enkel en alleen de Almachtige God heeft onsterfelijk leven inherent in Zichzelf. Zelfs Christus moest nadat hij drie dagen en drie nachten in de graftombe gelegen had door God uit de dood tot leven opgewekt worden, waarna hij een nieuw lichaam kreeg - een geestelijk lichaam. Maar daarna kon Christus zichzelf nog wel in een fysiek lichaam manifesteren, wat hij gedurende de eerste 40 dagen na zijn opstanding ook deed in het bijzijn van zijn discipelen.

Christus had geen ’onsterfelijke ziel’ en hij bleef dus dood totdat God hem terug tot leven opwekte. Vervolgens steeg hij na die 40 dagen ten hemel op waar hij bleef en zal blijven, totdat hij terugkeert als Koning der koningen in het Koninkrijk van God dat op aarde zal regeren.


Het begin van de Laatst 100 jaar

Vlak voor de opstanding van ‘de overigen van de doden’ tot een tweede fysiek leven, vindt er een ongelooflijk grootse gebeurtenis plaats. Voordat zij die gedurende de eerste 6.000 jaar geleefd hebben en gestorven zijn tot een tweede fysiek leven opgewekt worden, vindt er eerst nog een andere opstanding tot geestelijk leven in de Familie van God plaats.

Vlak voor het begin van die laatste periode van 100 jaar vindt er een opstanding plaats die gelijkaardig is aan de eerste opstanding van de 144.000, maar deze keer veel en veel groter. Dit is de opstanding van allen die tijdens het Millennium geleefd hebben en gestorven zijn die de gelegenheid gekregen hebben om Gods manier van leven te leren kennen. Iedereen die ervoor gekozen heeft om getrouw Zijn manier van leven te leven, zal dan opgewekt worden tot geestelijk leven - in de Familie van God als geestelijke wezens precies zoals de 144.000 voor hen.

God heeft een groot doel voor ogen om deze opstanding juist op dat moment te laten plaatsvinden, en niet aan het einde van de 100 jaar. Dat doel is de enorme taak die dan zal klaarliggen om de miljarden mensen die dan op het punt staan om opgewekt te worden tot een tweede fysieke leven, te regeren, te onderwijzen en te helpen.

Na deze tweede grote opstanding in de God Familie, zullen de laatste honderd jaar beginnen - de allerlaatste jaren van het bestaan van de mensheid. God verwijst naar deze periode als de Laatste Grote Dag. Dat is de tijd dat miljarden mensen tot een tweede fysiek leven opgewekt zullen worden. Deze periode wordt ook wel het Oordeel van de Grote Witte Troon genoemd. Deze omschrijvende titel wordt gebruikt om deze periode van het laatste oordeel over de mensheid te identificeren.

‘En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten (Grieks – ontsnapten of wegvluchten van), en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.’ (Openbaring 20: 11 - 12)

Dit gaat over een opstanding van miljarden mensen tot een tweede fysiek leven, al de mensen die in Openbaring 20:5 als ‘de overigen van de doden’ aangeduid worden. Het is een tijd waarin deze miljarden mensen een periode zullen binnentreden, waarin zij geoordeeld zullen worden over hoe zij zullen verkiezen om hun tweede fysieke leven te leiden. In hun eerste leven kenden zij de waarheid van God niet. Het was niet Zijn bedoeling om Zijn waarheid dan al aan hen te openbaren. De enigen waaraan Hij Zijn waarheid openbaarde waren diegenen die voorbereid werden om deel te worden van Zijn regering - deel van de 144.000.

Al deze mensen zullen dan opnieuw tot fysiek leven opgewekt worden om te kunnen leren over de waarheid van God. Dit zal voor hen de tijd zijn om te kunnen kiezen hoe zij willen leven - volgens Gods manier van leven of volgens hun eigen manier die zij daarvoor ook geleefd hebben. Baby’s en kinderen zullen gezond en wel opgewekt worden - gezond en zonder enig gebrek. Mensen die van ouderdom gestorven waren zullen ook opgewekt worden in gezonde en gave lichamen - niet in een oud lichaam, maar in een lichaam van middelbare leeftijd.

Het is bij deze opstanding belangrijk om te weten dat God de eerste 7.000 jaar voorzien heeft voor de voortplanting en vermenigvuldiging van de mensheid. Nadat de 7.000 jaar voorbij zijn - dat is wanneer het Millennium ten einde loopt - zal er geen voortplanting meer zijn. Wanneer de laatste 100 jaar beginnen, en er weer een grote opstanding tot fysiek leven zal plaatsvinden, zal God het vermogen om zich voort te kunnen planten van de mensheid weggenomen hebben. Vrouwen zullen niet langer zwanger kunnen worden; er zullen gedurende die periode geen kinderen meer geboren worden.

God maakt het heel duidelijk dat wanneer Hij iemand roept en hen de mogelijkheid geeft om Zijn waarheid te kunnen zien, dan begint die persoon op dat moment onder oordeel te komen. Gedurende die periode moet men dan uit zijn eigen vrije wil gaan kiezen tussen Gods manier van leven of zijn eigen manier van leven (de wereldse manier, van Satan en/of anderen). Wanneer dan iedereen opgewekt zal worden tot een tweede fysieke leven, zullen zij ook Gods waarheid leren kennen. Dán zullen zij moeten beginnen te kiezen tussen Gods manier van leven of hun eigen manier.

De beschrijving die Johannes geeft van een grote witte troon staat symbolisch voor een tijd van oordeel door God. Er staat dat ‘de aarde en de hemel wegvluchtten’ of ‘ontsnapten’. Dit betekent dat tot op dat moment die grote mensenmassa nog niet onder oordeel van God gekomen was, maar dat zij hieraan bij wijze van spreken ‘ontsnapt’ waren tijdens hun eerste leven. Zij zullen opgewekt worden in een veel betere wereld waarin het potentieel om voor Gods manier van leven te kiezen veel makkelijker gemaakt zal zijn. Zij zullen dan leven in een wereld waar Satan en de demonische wereld niet langer aanwezig zullen zijn, in een wereld waarin misleiding, leugens en valse religies niet langer zullen bestaan.

In dit laatste tijdperk van de mensheid zullen mensen een rechtvaardige regering en ware gerechtigheid beginnen te ervaren. Tijdens de voorgaande 1.000 jaar zal het Koninkrijk van God over de aarde geregeerd hebben, en daardoor zal de wereld dusdanig veranderd zijn dat het moeilijk is om je dit voor te stellen. Wetenschap en technologie zullen een enorme sprong voorwaarts nemen. En dit alles zal dusdanig samenwerken dat de productiviteit en de welvaart in het menselijk leven enorm zullen toenemen, veel en veel meer dan wij ons kunnen voorstellen.

Tijdens deze tweede opstanding tot fysiek leven zal Gods oordeel eindelijk ook over de rest van de mensheid komen. In deze grote opstanding zal iedereen die dan opgewekt wordt mogen leven in een nieuwe wereld die onderwezen en geregeerd wordt door Gods Zoon samen met iedereen die dan in de God Familie is. In deze verzen staat dat alle mensen van alle tijdperken, de kleine en de grote (mensen van klein en groot aanzien) dan voor God opgewekt zullen worden, om Zijn waarheid te kunnen ontvangen uit Zijn woord dat dan voor hun begrip geopend zal worden (de boeken worden geopend).

Bovendien wordt in deze verzen naar nog een ander boek verwezen dat ook geopend wordt – het ‘Boek des Levens’. Dit betekent dat zij de gelegenheid zullen hebben om hun naam (hun leven) toegevoegd te zien worden aan de Familie van God en zo eeuwig leven te ontvangen. Al deze mensen zullen ook het proces moeten doorlopen van te kiezen of zij hun leven volgens het Woord van God zullen willen leven. Zullen zij eraan werken om volgens Gods wegen te leven of niet?

De volgende verzen zijn een samenvatting van de laatste 100 jaar van de mensheid. Het begint met de beschrijving van een grote opstanding van allen die ooit gestorven zijn. Let op wat er gezegd wordt over het oordeel aan het einde van die 100 jaar.

‘En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het graf (sommigen gebruiken hier het Griekse woord ‘hades’ anderen gebruiken het woord ‘hel’) gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.’ (Openbaring 20: 13 - 15)

Nadat zij een tweede leven ontvangen hebben en het vermogen krijgen om Gods waarheid te kennen, worden de mensen geoordeeld op basis van hun vrije keuze en de ‘werken’ in hun leven die een weerspiegeling van die keuzes zijn.

Uiteindelijk volgt dan het einde, wanneer diegenen die voor Gods manier van leven gekozen hebben geoordeeld worden om in Zijn Familie opgenomen te worden en eeuwig leven te ontvangen. Echter zij die een andere manier van leven gekozen hebben dan Gods manier van leven, zullen geoordeeld worden om een tweede dood te ontvangen - een eeuwige dood.


Een Tweede Dood

Wordt er in het traditionele Christendom onderwijs gegeven over een ‘tweede dood’? Neen! Deze wordt duidelijk in de Bijbel vernoemd, maar ministers en predikanten mijden dit onderwerp als de pest omdat dit ten zeerste in strijd is met wat zij geloven. Zij kunnen met geen mogelijkheid begrijpen hoe iemand twee keer zou kunnen sterven, omdat dat betekent dat zij dan ook twee keer zouden moeten leven.

Hoewel veel mensen tijdens die 100 jaar voor Gods manier van leven zullen kiezen, toch zullen er ook zijn die niet op die manier willen leven, die er integendeel voor kiezen om de manier van leven die zij er in hun eerste leven op na hielden aan te houden - de egoïstische manier van leven - de manier van leven van de wereld. God heeft een periode van 100 jaar voorzien waarin mensen de keuze zullen moeten maken over volgens welke manier van leven zij zullen willen leven.

Het staat diegenen die kiezen voor hun eigen manier van leven - de manier van leven uit hun eerdere leven - vrij om dit te doen, maar zij zullen geen leven ontvangen dat na die 100-jarige periode van het ‘Oordeel van de Grote Witte Troon’ voortduurt. Daarentegen zal het oordeel dat zij zullen ontvangen de ‘eeuwige dood’ zijn; niet een eeuwigdurende bestraffing - om voor altijd gestraft te worden.

Het past niet in Gods levenswijze om wie dan ook voor eeuwig te martelen of te straffen omdat zij niet voor Zijn manier van leven kiezen. God is niet wraakzuchtig of wreed, zoals Hij door velen afgeschilderd wordt. Hij wil niet dat mensen voor eeuwig gekweld en gemarteld worden omdat zij Hem niet gehoorzaamd hebben. Je moet echt wel een zieke geest hebben om iemand zo’n straf op te leggen. Gelukkig is God absoluut niet zo! Hij is in niets als de God die door het traditionele Christendom afgeschilderd wordt op basis van hun perverse leringen over de hel en het hellevuur.


Voor het leven kiezen

De periode van de ‘Laatste Grote Dag’ gaat over de keuzes die mensen zullen maken gedurende die laatste 100 jaar. Het is een tijd om voor het leven te kiezen, of niet. Dat lijkt een makkelijke keuze, maar dat zal het niet zijn.

Tijdens die laatste honderd jaar zal het leven van de mensheid heel anders zijn. Deze tweede kans op een fysiek leven zal plaatsvinden in een wereld die enorm verschilt van de wereld waarin zij vroeger leefden. Maar wat echter wel hetzelfde zal blijven is de menselijke natuur die hen tijdens hun eerste leven gemaakt heeft tot wat zij geworden zijn.

Uiteraard zullen baby’s en kinderen die tot een tweede fysiek leven opgewekt worden niet gebukt gaan onder de slechte ervaringen die het gevolg zijn van de zondige keuzes die teenagers en volwassenen wel gemaakt hebben. Maar voor de ouderen die bij hun dood meer vastgeroest waren in hun eigen wegen, zijn veel aspecten van de manier waarop zij geleefd hebben in strijd met Gods manier van leven. En die wegen zijn niet makkelijk te veranderen. En zelfs na alles wat God zo overvloedig voorzien zal hebben voor diegenen die opgewekt worden tot een tweede fysiek leven, zal er toch een enorm groot aantal mensen gewoonweg kiezen om niet te veranderen. Zij zullen hun eigen oude wegen (manier van leven) verkiezen boven Gods wegen.

Zulke mensen zullen verkiezen om een manier van leven te leven die drama voortbrengt; zaken zoals overspel, diefstal, corruptie, politieke spelletjes, dronkenschap, drugsverslaving, seksuele perversie, ongecontroleerd zwelgen, haat en jaloezie, eigendunk, lust naar macht, lust naar rijkdom en alle andere mogelijke zaken die het gevolg zijn van de keuze om te leven volgens de egoïstische menselijke natuur – volgens wat jij zelf wil.

Hoewel er miljarden mensen opgewekt zullen worden tot een tweede fysiek leven, toch zal niet iedereen willen veranderen. Niet iedereen zal de weg die God hen dan zal tonen willen volgen. Integendeel, zij zullen zich tegen die weg verzetten. Velen zullen zich gewoonweg conformeren vanwege de maatschappij waarin zij dan zullen leven die over de hele wereld door het Koninkrijk van God geregeerd wordt, maar zij zullen het er niet mee eens zijn en zullen dit niet willen.

Alleen zij die écht voor Gods manier van leven kiezen zullen in staat zijn om de nodige veranderingen in hun leven aan te brengen, zodat zij geestelijk zullen kunnen groeien tot op een zeker niveau dat God hen in Zijn Familie zal ontvangen. God is aan niemand iets verschuldigd. Hij heeft ons al alles gegeven wat wij hebben. Als het erop neer komt dat mensen gewoonweg verkiezen om hun eigen manier van leven te leven en niet die van God, dan is dat hun eigen keuze. Gods manier van leven kan en zal niet aan mensen opgelegd worden. Voor Zijn manier van leven moet je uit vrije wil kiezen.

Dus aan het einde van die 100 jaar zal het voor God heel duidelijk zijn wie er allemaal tot in alle eeuwigheid lid van Zijn Familie zullen worden. En het zal ook duidelijk zijn wie er allemaal voor hun eigen weg gekozen hebben en niet voor die van God.

Op dat moment zullen er miljarden mensen voor Gods manier van leven gekozen hebben. Zij zullen dus voor het leven gekozen hebben. Zij zullen de gelegenheid die God hun voorgelegd heeft om eeuwig geestelijk leven in Zijn Familie te ontvangen, met beide handen aangegrepen hebben.

Maar er zullen tegen het einde van die 100 jaar, waarschijnlijk ook miljarden mensen zijn die God en Zijn weg niet geaccepteerd zullen hebben. In plaats daarvan zullen zij ervoor gekozen hebben om hun eigen wegen te volgen, precies zoals Lucifer dat vele duizenden jaren geleden ook deed.

Lucifer was de eerste die tegen God in opstand kwam en daarna bekend kwam te staan als Satan de Duivel, en eveneens als het Beest en de Valse Profeet. Hij sleepte een derde van het engelenrijk mee in zijn weg van egoïsme en hoogmoed, om meer rijkdom en macht voor zichzelf te vergaren. Zij die samen met hem in opstand kwamen, kwamen bekend te staan als de demonen, en ook zij hebben zich tegen God verzet en tegen Hem gevochten sinds zij tegen Hem rebelleerden.

Als zo’n groot aantal geestelijk geschapen engelen na verloop van een heel lange tijd die keuze konden maken om zich af te keren van alles wat God hen aangeboden had, dan zou het niet moeilijk moeten zijn om te begrijpen dat grote aantallen fysieke, egoïstische mensen hetzelfde zullen doen in een heel kort tijdsbestek.


Gods plan bijna voltooid

Nadat de laatste periode van 100 jaar voor de mensheid beëindigd is, zal er nog een tijdsbestek volgen waarvan God nog niet geopenbaard heeft hoelang dit zal duren, maar het zal kort zijn. Het is de tijd waarin God Zijn laatste oordeel over de mensheid zal voltrekken. Dat zal het sluitstuk van het ‘Oordeel van de Grote Witte Troon van God’ zijn.

De exacte opeenvolging van de gebeurtenissen die dan volgen heeft God nog niet geopenbaard, maar Hij heeft duidelijk te kennen gegeven wat er zal gebeuren met iedereen die voor Zijn manier van leven heeft gekozen, en met allen die dat verworpen hebben.

Hoe al deze gebeurtenissen waardoor het tijdperk van de mensheid afgesloten wordt zich afspelen, is een ongelooflijk verhaal. God heeft ons getoond hoe Hij dit tijdperk zal beëindigen en hoe Hij Zijn laatste oordeel over allen die Hem door alle tijden heen verworpen hebben zal volrekken.

In Openbaring 20, wanneer Satan in gevangenschap ‘verzegeld’ wordt, staat er geschreven dat hij daar opgesloten moet blijven ‘totdat de duizend jaar voltooid zijn, en dat hij daarna voor een korte tijd losgelaten moet worden’ (vers 3). Het exacte moment waarop hij na de 1.000 jaar voor ‘een korte tijd losgelaten’ moet worden wordt niet gespecificeerd, maar uit de context van andere Bijbelverzen kan je wel afleiden dat dit pas na de 100 jaar die op het Millennium volgen kan gebeuren. Vervolgens wordt er ook geopenbaard wat er gebeurt wanneer hij ‘losgelaten’ wordt.

‘En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.’ (Openbaring 20: 7 - 8)

Satan moet nog een laatste keer uit zijn gevangenschap losgelaten worden, teneinde te helpen het plan van God voor de hele mensheid te voltooien en een einde te maken aan het bestaan van de mensheid. Satan zal door middel van misleiding en vernietiging datgene verwezenlijken waar hij het beste in is; dat is namelijk ook één van zijn namen: ‘De Vernietiger’.

Satan is altijd al instrumenteel geweest bij het versnellen van het proces waardoor landen met elkaar in oorlog verwikkeld raken. Doorheen de geschiedenis is de spanning tussen de verschillende landen altijd opgelopen totdat er oorlog van kwam. Oorlog is altijd onvermijdelijk geweest, dat is een vaststaand feit. Dat ligt nu eenmaal in de aard van de mensheid. Maar het is altijd een onderdeel van Gods plan geweest om de vernietigende natuur van dit wezen te gebruiken om de zekerheid van eventuele oorlogen tussen volkeren en landen sneller te beslechten, zodat het lijden en het kwaad dat uit lang uitgesmeerde conflicten zou voortkomen verminderd kon worden.

Het is met de mensheid nu eenmaal zo gesteld, dat oorlogen het onvermijdelijke resultaat van de egoïstische menselijke natuur zijn. Oorlog is een zekerheid omdat de mensheid niet in staat is om uit zichzelf te leven op een manier die vrede voortbrengt. Vrede kan je alleen maar ervaren als je ervoor kiest om de hulp van Gods geest daarvoor te ontvangen, zodat je Gods manier van leven kan gaan leven. Tijdens het Millennium en de periode van het ‘Oordeel van de Grote Witte Troon’ zal de mensheid de gelegenheid krijgen om voor die manier van leven te kiezen en haar aan te leren. God zal niet toestaan dat er zich omstandigheden zullen voordoen tot op het punt dat er mogelijk oorlog zou uitbreken. De heerschappij van Gods regering zal de vrede tussen landen verzekeren.

Maar wanneer Satan eenmaal losgelaten wordt, zal hij alles uit de kast halen om de mensheid terug in een grote oorlog te verwikkelen - een oorlog die beëindigd zal worden nog voordat hij kan beginnen.

Het zal voor Satan heel makkelijk zijn om die mensen die dan twee keer geleefd hebben en niet voor Gods manier van leven gekozen hebben, te beïnvloeden. Mensen die ervoor kiezen om op een andere manier te leven dan de ware juiste manier van leven die God geopenbaard heeft, leven in zonde. Dat is de definitie van zonde: leven op een manier die in strijd is met wat God zegt dat goed is.

Wanneer Satan vrijgelaten wordt om de wereld in te trekken, wordt daarbij profetisch de uitdrukking ‘Gog en Magog’ gebruikt als symbool voor het soort van mensen die massaal Gods manier van leven afgewezen hebben. Vervolgens wordt beschreven dat die mensenmassa zo omvangrijk is als het zand van de zee. Als je het totaal van de bevolking op aarde gedurende de vele duizenden jaren van de menselijke geschiedenis in ogenschouw neemt, dan zal het aantal mensen die uiteindelijk God en Zijn manier van leven verwerpen in de miljarden oplopen.

Het is onmogelijk om de gedachtegang van een ongezonde geest te doorgronden. Wat Satan doet is moeilijk te bevatten. Maar je kan wel weten dat hij Gods plan en de mensheid dusdanig hartgrondig haat, dat hij er alleen maar op uit is om zoveel mogelijk van Gods schepping te vernietigen.

Hoewel Satan onophoudelijk tegen God gevochten heeft en altijd geprobeerd heeft om alles wat hij maar kan te vernietigen, toch is hij er nooit in de verste verte in geslaagd om ook maar één van Gods voornemens te dwarsbomen, maar toch blijft hij proberen. En daarom zal hij opnieuw in die laatste periode aan het einde van de 100 jaar proberen om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om tegen de God Familie ten strijde te trekken, ook al bestaat er geen enkele kans dat zij hierin succesvol kunnen zijn. Satan moet op een of andere manier miljarden mensen doen geloven dat zij hierin kunnen slagen. God heeft niet geopenbaard hoe dit in zijn werk zal gaan, maar er staat wel geschreven wat zij zullen proberen te doen.

‘Zij rukten van alle kanten op en belegerden het kamp van de gelovigen, de stad die God liefheeft. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde.’ (Openbaring 20: 9)

Dit vers toont ons dat er een enorme mensenmassa onder leiding van Satan tegen Gods volk zal optrekken met slechts één doel voor ogen…om tegen hen te strijden. Er wordt profetisch op veel verschillende manieren naar Gods volk verwezen, en hier gebeurt dat in de vorm van ‘de stad die God liefheeft’. Dit betekent hier niet de letterlijke fysieke stad Jeruzalem, maar wel de geestelijke stad van Gods volk.

Vervolgens staat er dat God Satan en diegenen die hem gevolgd zijn tegenhoud en verhinderd dat zij een oorlog beginnen. Ook al zijn zij er op uit om oorlog te voeren, toch zal God niet toestaan dat er een oorlog begint, maar Hij zal gewoonweg Satan en zijn leger vernietigen. Dat zal de tweede fase van het Derde Wee over de mensheid zijn.

Er zijn verzen in de Bijbel waarin zeven engelen beschreven worden die zeven schalen (met de zeven plagen) hebben, die over de mensheid uitgegoten moeten worden. Er wordt daarin ook getoond dat één van deze zeven engelen aanwezig is tijdens die laatste periode aan het einde van de 100 jaar. We weten nog niet wat deze zeven plagen die over de mensheid uitgegoten moeten worden precies inhouden, maar er wordt hier wel getoond dat dit alles het Derde Wee is dat zal plaatsvinden tijdens de vervulling van de Zevende Trompet. Onthoud daarbij dat de volledige vervulling van de gebeurtenissen van de Zevende Trompet iets meer dan 1.100 jaar zal duren.

De gebeurtenissen van de Zevende Trompet beginnen met de komst van Christus samen met de 144.000 die als een leger de eerste fase van het Derde Wee zullen vervullen. Zij zullen een einde maken aan Wereld Oorlog III en diegenen vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn. Dat is ook het moment dat Satan en de demonen in een geestelijke gevangenschap geplaatst worden en verzegeld worden zodat zij niet langer in het bijzijn van de mensheid kunnen zijn. Daarna zullen zij aan het einde van de 100 jaar voor een korte tijd vrijgelaten worden.

Terwijl Satan en de demonische wereld de mensheid zullen tegenwerken en zich zullen inspannen om een nieuwe grote oorlog uit te lokken, zal God dit verhinderen. Dat zal de tweede en laatste fase van het Derde Wee zijn, wat vervuld zal worden door die zeven engelen die hun schalen over de aarde zullen uitgieten.

Dit is het laatste Wee voor de mensheid. Het maakt een einde aan het bestaan van de mensheid. Het zal kort en krachtig zijn. En het maakt ook een einde aan Satans zwakke pogingen om te vechten tegen datgene wat van God is.

Inderdaad de ultieme vernietiging van Satan en de demonen past ook in Gods plan, en moet uitgevoerd worden om Gods plan voor de mensheid volledig te vervullen. Dat komt in het volgende vers naar voren.

‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 20: 10)

Velen hebben geloofd dat Lucifer, omdat hij door God als aartsengel in een geestelijke schepping geschapen werd, eeuwig leven in zich had. Maar dat is niet waar. Hij is een wezen dat geschapen werd. Enkel en alleen God heeft onsterfelijk zelfvoorzienend leven inherent in Zichzelf voor alle eeuwigheid. De engelen hebben niet zulk zelfvoorzienend leven in zich, zij werden als geestelijke wezens geschapen. Zowel geestelijk als fysiek leven dat door God geschapen werd, kan door God ook weer afgenomen of beëindigd worden.

Het is die kennis over zijn toekomstige lot die een kwelling is voor Satan. Dit wezen is altijd al een valse leraar (een valse profeet) geweest, en hij heeft altijd leugens verspreid over God en Gods doel voor Zijn schepping. Satan is degene die de mensheid misleid heeft met al zijn valse leringen en valse doctrines over God en degene die zij Jezus noemen, die zo veel mensen als waarheid geslikt hebben.

Satan is dus inderdaad ‘de valse profeet’ en ook ‘het beest’. Dat beest was de drijvende kracht achter alle geprofeteerde heroplevingen van het Europese rijk. Zijn macht als ‘het beest’ en zijn misleiding als ‘de valse profeet’ zal doorwerken in die laatste periode van 100 jaar van de Grote Witte Troon. Dat komt omdat de meerderheid van de mensen hun eerste leven geleefd hebben in een tijd dat Satan nog grote invloed uitoefende, en wanneer zij dan tot een tweede fysiek leven opgewekt worden zullen zij de herinnering aan die tijd nog in zich dragen. Velen van hen gaven de voorkeur aan dat leven onder die misleiding die zij destijds omarmd hadden, en daarom zullen zij nog steeds de waarheid die God hen dan voorlegt niet willen aanvaarden.

De realiteit is dat veel mensen dan nog steeds de weg van Babylon zullen verkiezen, met haar valse geloofspraktijken, de frauduleuze werkwijzen van regeringen in het verleden, en alle mogelijke valse levenswijzen die mensen eropna hielden. Zij verkiezen dat leven boven Gods manier van leven. Het werk wat Satan doet als ‘het beest’ en ‘de valse profeet’ staat symbool voor al die valse wegen. Al die valse manieren van leven kunnen alleen maar volledig uitgeroeid worden wanneer diegenen die ze omarmd hebben volledig vernietigd zijn.

Hiervoor zullen deze valse wegen uitgeroeid beginnen te worden door het werk dat tijdens het Millennium gedaan zal worden, maar zij zullen echter meteen weer op de voorgrond treden wanneer alle mensen die heel hun leven volgens deze wegen geleefd hebben tot een tweede fysieke leven opgewekt worden. Velen zullen hun vorige levenswijze verwerpen en zullen de levenswijze die God aan hen openbaart omarmen, maar er zullen ook velen zijn die dit niet zullen doen.

In het bovenstaande vers staat dat Satan ‘gepijnigd’ zal worden.’ Hij wordt ‘gepijnigd’ door de wetenschap van zijn ondergang. De uitdrukking ‘zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid’ die hier zo vertaald werd, betekent niet dat dit voor alle eeuwigheid blijft duren. In de Griekse taal wordt die uitdrukking gebruikt om een tijdspanne aan te geven die zo lang blijft duren als de specifieke omstandigheden waar zij op van toepassing is blijven duren. Wanneer een tijdperk eindigt dan houden de omstandigheden van dat tijdperk ook op te bestaan.

Wanneer Satan eenmaal in dat ‘vuur’ dat God beschrijft (wat niet fysiek is) geworpen wordt, zal het tijdperk van zijn bestaan eindigen. Maar tot dan wordt hij constant gekweld door de gedachte aan wat komen gaat.


Gods plan voltooid

Op een bepaald moment tijdens de gebeurtenissen die we zojuist beschreven hebben, zal iedereen die getrouw Gods manier van leven geleefd heeft veranderd - opgewekt - worden tot geestelijk leven in Gods Familie - in Elohim.

Op dat tijdstip zal Gods plan en doel voor de schepping van de mensheid volledig vervuld zijn. Dan is de geestelijke Familie van God voltooid. God beschrijft die tijd op veel verschillende manieren.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde

waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.’ (Openbaring 21: 1)

In dit vers legt Johannes uit dat er een grote verandering op aarde heeft plaatsgevonden, en dat niets nog is als tevoren. Alles werd nieuw en anders gemaakt.

De uitdrukking ‘en de zee was niet meer’ gaat niet over de letterlijke zeeën en oceanen op aarde. Het is profetische symboliek die aangeeft dat er dan geen ‘zeeën’ van mensen (mensenmassa’s) meer zullen zijn, zoals gedurende de voorgaande 7.100 jaar. Het tijdperk van de mensheid is voorbij en Gods doel voor de schepping van de mensheid is verwezenlijkt - het is voltooid - het mysterie van God is volbracht, en er is geen menselijk leven meer.

‘En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel (de hemel boven het aardoppervlak - de lucht), gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’ (Openbaring 21: 2 - 4)

Allen die dan opgewekt zullen zijn, worden toegevoegd aan wat beschreven wordt als het ‘nieuwe Jeruzalem’, dat is de geestelijke woonplaats van Gods mensen die in Zijn Familie opgenomen zijn. Deze verzen laten ook zien dat zij nu verlost zijn van de dood, zorgen, pijn en tranen die in hun fysieke leven wel voorkwamen, en dat zij deze ook nooit meer zullen ervaren omdat zij nu geboren zijn in een geestelijke schepping – uit geest samengesteld zijn. En dan, wanneer iedereen die uit de mensheid bevrijd is aan Gods Familie is toegevoegd, volgt er een grote verkondiging.

‘En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied! Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.’ (Openbaring 21: 5 - 6)

Op het moment dat het doel van de periode van de ‘Grote Witte Troon’ bereikt is en het bestaan van de mensheid beëindigd is, ofwel door de tweede dood of door een opstanding tot eeuwig geestelijk leven, verkondigt God dat Hij nu ‘alle dingen nieuw’ heeft gemaakt en dat ‘het geschied is!’ Het mysterie van God - Zijn plan en doel voor de mensheid - is volledig geopenbaard en voltooid. De gebeurtenissen van de Zevende Trompet zijn voorbij.

Nadat God verkondigd heeft wat Hij zal vervullen, gaat Hij verder met een laatste waarschuwing aan de mensheid.

‘Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dat is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.’ (Openbaring 21: 7 - 10)

Aan het einde van Zijn geschreven woord benadrukt God nogmaals het belang van de keuzes die de mens vrijelijk mag maken, en dat er aan het maken van verkeerde keuzes consequenties vastzitten. Op het einde van de laatste periode van 100 jaar van het bestaan van de mensheid zullen er zijn die een tweede dood zullen ondergaan, en zullen er ook diegenen zijn die Gods kinderen zullen worden voor alle eeuwigheid.