DE VAL  van  de
VERENIGDE STATEN

How prophetic end-time events bring down the world's greatest superpower & ignite WWIII DOOR RONALD WEINLAND

Hoofdstuk 7
GODS KERK IN DE EINDTIJDDE VAL VAN DE VERENIGDE STATEN is het begin van het einde van het tijdperk van het zelfbestuur van de mensheid. Het dient herhaald te worden dat God in deze laatste periode van de eindtijd zal toestaan dat de mensheid aan de rand van zelfvernietiging zal komen.

Eindelijk, na 6.000 jaar van zelfbestuur, openbaart God aan de mensheid dat zij niet in staat is om zichzelf succesvol te regeren. De manier van leven van de mensheid heeft alleen maar geleid tot machtsstrijd, verdeeldheid, overheersing, corruptie, buitensporige belastingen, economisch overwicht, bevooroordeeld bestuur, partijdige rechtspraak en gruwelijke oorlogen. Dat is de ware geschiedenis van de mensheid!

Helemaal aan het einde van deze periode, vlak voordat de mensheid zichzelf uiteindelijk zou vernietigen, zal God ingrijpen om die zelfvernietiging te verhinderen. Dankzij de snelle ontwikkeling van de moderne technologie is de mensheid nu in staat om alle leven op aarde te vernietigen. Maar God zal dit niet toestaan.

Op datzelfde moment in de tijd zal God ingrijpen om de overgang te maken van het zelfbestuur van deze wereld naar Zijn bestuur. Maar voordat een dergelijke verandering doorgevoerd kan worden, zal er eerst een grote verandering moeten plaatsvinden in de houding en de geest van de mensheid. Daarom zijn de profetische gebeurtenissen van deze eindtijd erop gericht om de mensheid te vernederen, zodat begonnen kan worden met mensen de enige weg die tot ware vrede leidt aan te leren.

De titel van dit boek ‘De Val van de Verenigde Staten’ legt nadruk op het moment in de tijd dat de wereld wakker geschud zal worden door het begin van een nieuwe wereldoorlog. Dan zullen de gebeurtenissen van de eerste vijf Trompetten van Openbaring zich voltrekken. Dit gaat over de volledige ineenstorting van het rijkste en machtigste land dat de wereld ooit gekend heeft.

En hoewel alle landen ter wereld volledig verantwoordelijk zijn voor het teweegbrengen van de rampzalige gebeurtenissen van een wereldoorlog, toch zijn er ook nog andere profetische gebeurtenissen die aan deze allesvernietigende oorlog vooraf zullen gaan. Die gebeurtenissen vinden nu al enkele jaren plaats en zij zullen blijven escaleren tot op het moment dat deze laatste oorlog zal uitbreken. En wanneer die oorlog eenmaal begint, zullen zij nog veel meer in hevigheid toenemen helemaal tot aan het einde toe.

In het Boek Openbaring wordt door Johannes evenzeer over deze gebeurtenissen gesproken, als over de Zeven Zegels en de Zeven Trompetten; maar er werd hem opgedragen om niet op te schrijven waar deze gebeurtenissen over gaan. De reden daarvoor was omdat dit pas later in de eindtijd gegeven zou worden. Deze gebeurtenissen zijn gekend als de Zeven Donders.


Zeven Donders

Het is reeds eerder aan bod gekomen dat het Zesde Zegel van Openbaring op 9/11 geopend werd. Maar daarenboven markeerde die dag ook het begin van profetische ‘donder’. Die dag weerklonk het eerste gerommel van de Eerste Donder van Openbaring.

Er zijn Zeven Donders, en elke individuele Donder bestaat uit meerder donders – donderslagen – die gedurende deze hele periode zullen blijven weerklinken.

Het woord ‘Donder’ is het perfecte woorod om de gebeurtenissen beschrijven van deze profetische periode van een wereldwijde storm die sinds 9/11 woedt met voortdurend in intensiteit toenemende donderslagen en bevingen. Vaak gaat een grote naderende storm gepaard met donder, die steeds luider weerklinkt naarmate zij dichterbij komt.

Al vele jaren nu weerklinken er Profetische Donders, die in frequentie en hevigheid blijven toenemen. Maar wanneer dit boek eenmaal gepubliceerd wordt, zal de kracht van deze Donders alleen maar heviger worden.

De profeet Johannes hoorde het geluid van deze Donders, maar het werd hem niet toegestaan om datgene wat hij hoorde op te schrijven, en daarom werden zij ook niet in het Boek Openbaring opgetekend.

‘En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de Engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer (Grieks. – ‘niet langer’) zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden (Grieks. – ‘zal of zou moeten voltooid, vervuld, tot stand gebracht worden’), zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.’ (Openbaring 10: 4-7)

Dus, toen Johannes op het punt stond om op te schrijven wat hij gehoord had, zei God hem dat dit verzegeld moest worden. En Johannes vervulde dit eenvoudigweg door er niets over op te schrijven. God zei precies hetzelfde tegen de profeet Daniel toen die wilde weten wat de profetieën die hij zonet gekregen had betekenden. God zei hem dat de woorden van die profetie afgesloten en verzegeld moesten blijven tot in de eindtijd.

De reden waarom God op deze manier tot Johannes sprak was omdat Hij voorbeschikt had dat Johannes een tegenhanger zou hebben in de eindtijd – de tijd waarin deze zaken vervuld zouden beginnen te worden - aan wie God zou opdragen om deze Donders te verkondigen. De specifieke details van deze Zeven Donders werden tot aan de eindtijd bewaard, teneinde door Gods eindtijd profeet en apostel – Johannes’ tegenhanger - verkondigd en geopenbaard te worden.

Er zijn maar twee mensen die God gebruikt heeft om zowel de rol van profeet als apostel te vervullen. Hun rol als profeet zou zijn om expliciete en chronologische profetieën voor de eindtijd te verkondigen. Deze profetieën werden aan Johannes gegeven opdat hij ze zou optekenen, maar hij wist niet wat zij betekenden. God gebruikt nu Johannes’ tegenhanger om de betekenis van deze profetieën volledig te openbaren. En zij kregen alle twee ook de rol van Apostel, omdat God door middel van hen beiden waarheid openbaarde die in Zijn Kerk gegrondvest moest worden.

Deze Donders, waarover Johannes niet mocht schrijven, begonnen voor het eerst verkondigd te worden in deze eindtijd, in 2006, in een boek met als titel ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’. Deze Donders werden nooit eerder verkondigd voordat dit boek verscheen. Alle het andere dat Johannes schreef over de Zeven Zegels, de Zeven Donders en de Zeven Laatste Plagen werd door een engel verkondigd, maar niet de Zeven Donders.

Er is inderdaad een wereldwijde storm op komst, en de waarschuwingen over die naderende storm zijn vervat in zeven onderscheiden types van profetische Donder. Maar de wereld wist en weet niet waar zij naar moet luisteren om deze Donders te kunnen identificeren. Toch hebben zij al die tijd weerklonken ook al is de wereld daar doof voor geweest.

Voor de weinigen die de donder wel gehoord hebben, heeft dit gediend om hen beter voorbereid en alert te maken op wat komen gaat. Deze Donders zijn een voorbode geweest van de grote storm die nu op komst is - een voorbode van WO III. Wanneer die oorlog eenmaal losbarst zullen deze Donders velen malen krachtiger weerklinken, net zoals de donder blijft doorgaan wanneer een storm eenmaal begint te razen. Onthoud hierbij dat het doel van deze Donders is om het potentieel op het vernederen van de mensheid te vergroten.

Deze Donders, die voor het eerst in het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ geopenbaard werden, zullen we hier nu herhalen en actualiseren.

Dit gedonder loopt parallel aan de analogie die gegeven wordt van een vrouw in barensnood. Alle Zeven Donders zullen in hevigheid blijven toenemen bij het naderen van deze grote eindtijd storm, maar steeds zal één type Donder luider weerklinken dan de anderen – van de ene grote barenswee naar de andere. Alle verschillende Donders zullen blijven weerklinken, maar op bepaalde momenten zal er steeds weer één luider weerklinken dan alle anderen.


De Eerste Donder

11 September 2001 was een dag die zo luid donderde, dat alleen maar het vernoemen van die dag door iedereen waar ook ter wereld herkend wordt. Als je die datum waar ook ter wereld uitspreekt, dan weet men wat er op die dag gebeurd is. Maar de mensen zien nog niet de ware betekenis die in deze dag verscholen ligt, die deze dag zo enorm belangrijk maakt.

Datgene wat in New York, Washington D.C. en een veld in Pennsylvania gebeurde, is niet het meest belangwekkende aan die dag. Wat er op Bijbels niveau gebeurde is van veel groter belang en betekenis!

Deze datum staat in het geheugen gegrift van mensen over de hele wereld…samen met nog een specifiek woord. Iedereen die de datum 9/11 in het geheugen gegrift heeft staan begon die datum ook te associëren met de gedachte aan terreur.

De belangrijkere betekenis van die dag is haar Bijbelse betekenis want die is van profetische aard. De profetische symboliek van deze gebeurtenissen is juist datgene wat zal leiden tot het begin van de vervulling van de Zeven Trompetten van Openbaring en het uitbreken van een grootschalige Derde Wereld Oorlog.

Terreur en oorlog zijn niets nieuws voor de mensheid. Zij maken al duizenden jaren deel uit van de levenswijze van de mensheid, maar deze specifieke terreur maakt deel uit van de eindtijdprofetieën, en dat onderscheidt haar van alle andere oorlogsdaden.

#1: De Eerste Donder is het begin van de oorlogsverschrikking van de eindtijd. Dit is oorlog die profetisch is voor de eindtijd.

De meeste van deze Donders bevatten zaken die sinds mensenheugenis op één of andere manier op aarde hebben plaatsgevonden. Terreur is niets nieuws. Oorlogen zijn niets nieuws. Maar wat er nu gebeurt, tijdens deze Zeven Donders, is wel nieuw omdat het deel uitmaakt van de eindtijdprofetieën. Al deze zaken zullen rechtstreeks leiden tot een laatste periode van grote fysieke verdrukking over de hele wereld met een steeds toenemende intensiteit.

De succesvolle terroristische aanval van Al Qaida op 9/11 was het begin van de Eerste Donder. Dit was de dag dat het Zesde Zegel van het Boek Openbaring geopende werd. De gebeurtenissen op die dag zijn van grote Bijbelse en profetische betekenis!

Terreur is oorlog en oorlog is terreur. Een Amerikaans Generaal uit de tijd van de burgeroorlog, William T. Sherman, staat bekend voor een bekende uitspraak die hij deed: ‘Oorlog is de hel.’ Hoe je het ook keert of draait, als er oorlog uitbreekt heerst de terreur.

Sinds 9/11 zijn we getuige geweest van steeds meer gerommel van de ‘terreur van de oorlog.’ Dit aanhoudende gerommel heeft met steeds grotere kracht dan de gebeurtenissen van 9/11 toegeslagen. En dat is vooral het geval als je alleen al kijkt naar de verwoestingen en het verlies aan mensenlevens die het rechtstreekse gevolg zijn van de gebeurtenissen van die dag. Kijk gewoonweg naar alles wat er gebeurd is sinds de omschrijving van deze Donders voor het eerst gepubliceerd werd.

De Verenigde Staten begonnen op 7 Oktober 2001 met Afghanistan te bombarderen in wat zij ‘Operation Enduring Freedom’ noemden. Maar in plaats van dat dit vrijheid voortbracht en bevorderde, wekte dit in de hele wereld slechts gevoelens van afkeer en haat jegens de Amerikanen op.

De V.S. riepen op 30 Augustus 2021 het einde van die oorlog uit. De manier waarop dit gedaan werd veroorzaakte in de hele wereld nog meer verbittering tegen de V.S. Hierdoor voelden zelfs haar bondgenoten zich verraden, wat op zijn beurt heeft geleid tot een nog veel groter wantrouwen dan ooit tevoren.

Dus in plaats van vrijheid heeft deze oorlogsterreur veel meer doden veroorzaakt dan 9/11. In een document van het ‘Watson Institute’ van de ‘Brown University’ over het ‘Costs of War Project’ (dat de verborgen kosten van de oorlogen na 9/11 documenteert), staat dat het dodental onder de Amerikaanse troepen die in Irak en in Afghanistan vochten tegen het einde van 2019 tot meer dan 7.000 slachtoffers opliep. Daarbovenop werden ook nog enkele honderden geallieerde soldaten gedood. Nog schokkender dan dat is dat dit document ook tot de conclusie komt dat meer dan 30.177 militairen en veteranen die actief betrokken waren bij de oorlogen na 9/11 als gevolg van psychische wonden zelfmoord gepleegd hebben.

Het totale aantal Amerikaanse soldaten dat is omgekomen als direct gevolg van de oorlogsterreur van na 9/11 is meer dan 12 keer zo groot als het aantal dat op die bewuste dag om het leven kwam.

Voorts wordt in dit document ook gesteld dat er zo’n 177.000 plaatselijke Afghaanse, Pakistaanse, Iraakse en Syrische militairen en politiemensen omgekomen zijn.

Onder de hoofding ‘Summary of Findings’ concludeert deze publicatie: “Tenminste 929.000 mensen zijn gestorven als gevolg van rechtstreeks oorlogsgeweld, waaronder strijdkrachten aan alle zijden van het conflict, huurlingen, burgers, journalisten en humanitaire hulpverleners. Nog vele malen meer mensen zijn indirect gestorven in deze oorlogen, als gevolg van domino-effecten zoals ondervoeding, schade aan infrastructuur en milieuverontreiniging.” En daarbovenop zijn: “38 miljoen mensen ontheemd geraakt in de nasleep van de 9/11-oorlogen in Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrië, Libië, Jemen, Somalië en de Filipijnen.” Dit zijn de rechtstreekse gevolgen van de oorlogsterreur in deze eindtijd!

Dit zijn slechts enkele van alle conflicten ter wereld die bijgedragen hebben aan de oorlogsterreur die zich sinds het weerklinken van de Eerste Trompet op 9/11 heeft voorgedaan. De confrontatie met deze harde werkelijkheid zou merkbaar geresulteerd moeten hebben in een afname van de trots en hoogmoed die heerst onder mensen en landen, maar dit heeft tot nog toe slechts een heel klein aantal mensen nederig kunnen maken.


De Tweede Donder

Er is nog een ander soort van gerommel dat de laatste jaren gestaag in kracht is toegenomen, en dat is het rechtstreekse gevolg van een duidelijk toename in de vernietigende kracht die door de aarde zelf voortgebracht wordt.

#2: De Tweede Donder is de toenemende verwoesting teweeggebracht door aardbevingen.

Er zijn altijd al aardbevingen geweest, zelfs zeer verwoestende aardbevingen, over heel de wereld, maar deze Donder zal vele malen prominenter worden voordat deze eindtijd voorbij is. Een deel van de verwoestende effecten van aardbevingen wordt veroorzaakt door de daaruit voortvloeiende vulkanische activiteit en tsunami’s.

Eén van de meest opzienbarende gebeurtenissen na 9/11 was de aardbeving in de Indische Oceaan in 2004. Deze staat in wetenschappelijke kringen bekend als de ‘Sumatra-Andaman aardbeving’. Volgens het ‘Amerikaans Geologisch Instituut’ (USGS) kwamen bij deze aardbeving en de daarmee gepaard gaande tsunami meer dan 283.100 mensen om het leven. Daarmee was dit één van de dodelijkste natuurrampen in onze moderne geschiedenis.


De Derde Donder

Eén van de meest destructieve krachten die een grote economische impact heeft op onze bezittingen, en zelfs het verlies van levens, begint dramatische proporties aan te nemen en wordt veroorzaakt door de drastische veranderingen in ons klimaat.

Sommigen zullen argumenteren dat de huidige klimaatsveranderingen een normaal verschijnsel zijn in een zich steeds herhalende weerscyclus. Het is inderdaad zo dat het weer zekere cycli volgt. Jawel, er zijn altijd intense periodes geweest waarin verwoestende krachten ontketend werden. Maar deze keer is het anders, omdat de verwoestende krachten en de veranderingen in weerspatronen almaar in intensiteit zullen blijven toenemen, zonder daarbij 'normale' patronen te volgen.

In sommige regio’s zullen abnormaal grote hoeveelheden neerslag vallen, terwijl in andere regio’s waar normaal een grote hoeveelheid neerslag valt weinig of geen neerslag zal vallen. Als gevolg hiervan zal er in sommige gebieden een duidelijk merkbare toename van overstromingen en modderstromen zijn, terwijl andere gebieden met droogte te kampen zullen krijgen, wat zoals we in de afgelopen jaren gezien hebben resulteert in grootschalige bosbranden met omvangrijke schade aan huizen, oogsten en de veestapel.

Andere gebieden zullen dan weer normale hoeveelheden neerslag krijgen, maar die zal op het verkeerde tijdstip vallen om de landbouw ten goede te kunnen komen. Te grote koude en te grote hitte op het verkeerde moment zullen ook bijdragen aan deze verwoestende kracht. Diegenen die van de landbouw leven hebben altijd al met dergelijke zaken rekening moeten houden, maar deze condities zullen alleen maar erger worden.

#3: De Derde Donder is de toenemende verwoestingen door het weer.

De verwoestingen door stormen, cyclonen, tornado’s, hittegolven, koude, droogte, overstromingen en wind zullen alleen maar toenemen in kracht, omvang en frequentie.

Alleen al wat orkanen betreft, wordt er gerapporteerd dat twaalf van de zestien meest verwoestende en duurste orkanen die de Verenigde Staten ooit hebben getroffen, sinds 2001 hebben plaatsgevonden.

Op de nieuwswebsite ‘Business Insider’ kan je een artikel van 10 September 2018 terugvinden met als titel “De 16 meest verwoestende orkanen uit de geschiedenis van de V.S.” Daarin staat een top drie van de meest opmerkelijke en duurste orkanen ooit: op de 3de plaats – Orkaan Sandy in 2012 die 71,4 miljard dollar kostte, op de 2de plaats – Orkaan Katrina in 2005 die 108 miljard dollar kostte en op de 1ste plaats – Orkaan Harvey in 2017 die 125 miljard dollar kostte.

Sinds 2001 heeft deze Donder een groot aantal dodelijke slachtoffers gemaakt, en sindsdien is het economische verlies door orkanen alleen al opgelopen tot meer dan 420 miljard dollar, wat alleen maar bijdraagt aan de volgende Donder.


De Vierde Donder

Elke van de voorgaande profetische Donders zal zijn impact hebben op de Vierde Donder. De gevolgen van de strijd tegen terrorisme en de oorlogen die daaraan gepaard gaan, samen met de verwoestingen veroorzaakt door aardbevingen en extreme weersomstandigheden, zullen een nog grotere druk leggen op de ineenstortende wereldeconomie.

#4 De Vierde Donder is Wereldwijde Economische Ontreddering

De wereld gaat nu een tijd in van wereldwijde economische ontreddering. De beurzen kunnen de schijn niet hoog blijven houden dat zij gezond en sterk zijn, terwijl zij zich slechts valselijk staande houden door er een ‘positieve draai’ aan te geven vol van geveinsd optimisme, pseudo-exuberantie en creatieve prognoses. De dag van de afrekening staat nu voor de deur voor de wereld. En naarmate we dichter bij een gigantische wereldwijde crash komen, zal de hele wereld overspoeld worden door enorme paniekaanvallen.

Sommige landen geven nu al aan dat zij een verschuiving van de dollar naar de euro overwegen, als een betere waarborg voor toekomstige stabiliteit. Hoewel velen in de Verenigde Staten deze mogelijkheid bespottelijk vinden, toch is dit precies de blijvende tendens naarmate het vertrouwen in de dollar blijft afnemen.

De alarmerende toename van bedrijfsschandalen en corruptie in combinatie met een groeiend verlies van vertrouwen in een zieke economie, doen de Verenigde Staten recht op een economische implosie afstevenen. Hiervoor werd sterk gewaarschuwd toen deze Donders in 2006 voor het eerst gepubliceerd werden, in een boek getiteld ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’.

Later, in 2008, werd de wereld geconfronteerd met de werkelijke toestand van de economie. Maar God liet toen nog niet toe dat deze geheel zou ineenstorten, omdat andere belangrijke profetische gebeurtenissen nog niet in positie gebracht waren zodat Hij op dat moment zo’n wereldwijde gebeurtenis kon laten plaatsvinden.

‘Quantitative Easing’ (kwantitatieve geldverruiming) en andere vingervlugge manoeuvres hebben het onvermijdelijke alleen maar uitgesteld. Maar onverantwoorde inmenging en manipulatie door de overheid, samen met de voortdurende kunstgrepen van bedrijven en andere financiële markten, zijn sinds 2008 alleen maar erger geworden. Op lange termijn is de realiteit dat er geen weg terug is uit de hebzucht die als een kanker bijna alle leven uit het vrijemarktkapitalisme gezogen heeft.

Voeg aan al deze economische rampspoed problemen toe zoals handelstekorten, geldmanipulaties, wankele oliemarkten, de desastreuze gevolgen van een pandemie, welig tierende inflatie en nog een lange lijst andere mondiale economische pijnpunten, en je heb een succesformule voor een wereldwijde economische ontwrichting die de wereld nog nooit heeft meegemaakt.

De wereld heeft wel vaker tijden van grote economische ontwrichting meegemaakt maar is daaruit op een of andere manier altijd terug opgeveerd. Maar deze keer zal er geen sprake van terug opveren zijn, omdat de wereld een dusdanige totale economische implosie zal meemaken dat zelfs het oppotten van goud en zilver geen soelaas zal bieden. Inderdaad, de stabiliteit van de wereldeconomie staat op losse schroeven.


De Vijfde Donder

De volgende drie Donders bevatten een dualiteit die zowel de Kerk van God als de wereld betreft.

#5 De Vijfde Donder is de dood

De dood heeft altijd al deel uitgemaakt van het tijdelijke sterfelijke leven dat de mensheid ervaart, en het is duidelijk dat de eerste Drie Donders een duidelijke toename in het aantal doden met zich mee zullen brengen als gevolg van de toename van de wereldwijde verwoestingen. Maar deze Donder komt daar nog bovenop en zal een heel specifiek verloop hebben.

De Vijfde Donder is voor een klein gedeelte reeds begonnen in de Kerk van God die na de Apostase verstrooid raakte. De wereld is zich totaal niet bewust van die eerste fase van deze Donder, omdat zij Gods Kerk niet kennen. Maar de verstrooide Kerk zal zich wel degelijk zeer bewust worden van die realiteit!

De Vijfde Donder is opgedeeld in drie zeer specifieke fasen van de dood. (1) De Eerste Fase is dood binnen de Kerk van God die verstrooid werd. Dit gaat specifiek over een opvallende toename van de dood onder haar leiders (de ministry). (2) De Tweede Fase zal een plotse toename van de dood onder bekende mensen in de wereld zijn. (3) De Derde Fase zal een plotse toename van de dood in

de wereld zijn ten gevolge van plagen. Vergeet niet dat deze Donders voor het eerst in 2006 gepubliceerd werden.

(1) De Eerste Fase van deze Vijfde Donder is dus reeds voor een klein gedeelte begonnen in de Kerk van God die na de Apostase verstrooid raakte. Deze fase van de Vijfde Donder dient als een strenge kastijding voor die verstrooiden opdat zij potentieel wakker geschud zouden kunnen worden uit de diepe geestelijke slaap waarin zij zo hoogmoedig rusten.

Helaas zijn de geestelijke arrogantie en hoogmoed zo diepgeworteld in de geest en de harten van diegenen die weigeren om naar Gods waarschuwingen te luisteren, dat velen van hen zich niet voldoende zullen kunnen vernederen om te aanvaarden wat Gods eindtijd profeet en apostel aan hen verteld heeft. Zij zullen zijn woorden, die rechtstreeks van God aan hen gericht zijn, niet aanvaarden omdat zij niet houden van de manier waarop zij toegesproken worden noch van degene die hiervoor door God gebruikt wordt. Zij zullen daarentegen koppig vasthouden aan hun eigen ideeën over hoe zij geloven dat God hen dient te onderwijzen door middel van hun eigen organisaties.

Deze specifiek fase van de Vijfde Donder dient om diegenen die na de Apostase verstrooid raakten die wél zullen willen luisteren geestelijk wakker te schudden. Iedereen die niet zal willen aanvaarden wat God openbaart, zal tijdens de eindtijd verdrukking komen te sterven, en zal aan het einde van de 1.000-jarige regering van het Koninkrijk van God op aarde tot oordeel opgewekt worden. Nadat God de Israëlieten uit Egypte bevrijd had, verhinderde Hij dat tienduizenden van hen die tegen Hem in opstand gekomen waren het beloofde land zouden binnengaan. God kan makkelijk een paar duizend mensen uit de verstrooide Kerk beletten om dat nieuwe tijdperk waar zij naar verlangd hebben binnen te gaan.

Deze Donder is nu al een aantal jaren werkzaam in deze verstrooide groeperingen, maar zij schijnen zich hier totaal niet bewust van te zijn. In het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’, waarin deze Donder voor het eerst geopenbaard werd, staat hierover nog veel meer geschreven dat rechtstreeks aan de verstrooide Kerk gericht is. Maar niemand luisterde toen, en misschien zal er ook nu niemand luisteren, ook al hebben zij daartoe meermaals de kans gekregen.

Het geluid van deze Donder zal nu gauw luider gaan weerklinken, door middel van overlijdens onder de leiders van de Filadelfia, Restored, Living en United kerkorganisaties en ook nog verschillende andere prominente kerkorganisaties die verstrooid raakten.

(2) De Tweede Fase van de dood zal toeslaan onder bekende mensen in de wereld. Dit zal klein beginnen en langzaam in intensiteit toenemen naarmate alle Donders in intensiteit toenemen. Onder deze bekende mensen zullen zich zowel politieke leiders als gekende figuren uit de entertainmentindustrie en de sportwereld bevinden, alsook notabele religieuze figuren uit de verschillende godsdiensten van de wereld.

(3) De Derde Fase van de doodzal voortkomen uit epidemieën en pandemieën in de wereld.

Het wereldwijde dodental als gevolg van COVID-19 telt al meer dan 5,5 miljoen mensen en dat zal alleen nog maar toenemen.

En nogmaals, deze boodschap werd in 2006 reeds gepubliceerd.

Bij deze drie fasen gaat het niet om een bepaalde volgorde waarin deze gebeurtenissen plaatsvinden, maar wel om het feit dat er in deze Vijfde Donder drie onderscheiden fasen van donder voorkomen.


De Zesde Donder

Ook deze Donder betreft zowel de Kerk als de wereld. Het gerommel van deze Donder begon bij de publicatie van mijn eerste boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’. Vervolgens, toen het tweede boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ in 2006 gepubliceerd werd, werd die Donder luider, omdat daarin verkondigd werd dat ik Johannes’ tegenhanger ben.

Het grootste deel van Gods Kerk dat sinds de Apostase verstrooid gebleven is heeft die mogelijkheid weggelachen. Zij verkneuteren zich vooral over het feit dat Christus niet in 2012 teruggekomen is; iets wat ik in 2008 begon te verkondigen. Maar niet één van hen heeft geluisterd naar waarom God niet toestond dat Christus toen terugkeerde, en waarom zijn wederkomst uitgesteld werd.

Die verandering in de volgorde van de eindtijdgebeurtenissen wordt door velen in de Kerk die verstrooid werd en ook door sommigen in de wereld aangegrepen als het ultieme bewijs dat ik een valse profeet ben en dus geen apostel van God. Hun grootste ‘bewijs’ dat ik niet ben wie ik zeg dat ik ben, ligt voor hen in het feit dat ik beschuldigd werd van het ontduiken van inkomensbelastingen, en tot drie jaar in een staatsgevangenis veroordeeld werd.

Mensen kunnen soms erg snel zijn om datgene te geloven wat zij willen geloven. En daarom zijn er ook maar heel weinigen die ooit geloofd hebben dat ik misschien wel onschuldig ben. Maar naarmate de gebeurtenissen ons dichter bij het begin van WO III brengen, zullen veel van diezelfde mensen duidelijker beginnen te zien hoe slecht de mensheid zichzelf eigenlijk regeert, en dat geldt evenzeer voor haar rechtssysteem.

Veel mensen verkiezen om in hun eigen rechtssysteem te geloven. Zij geloven dat rechters rechtvaardig, onbevooroordeeld en niet politiek getint zijn, maar dat is niet waar. Zelfs bij strafvervolging gaat het veel meer over winnen dan over gerechtigheid. Maar gelukkig gaat God ieder aspect van alle regeringsvormen van de mensheid veranderen.

De steeds groeiende bewijslast dat Gods eindtijd profeet en apostel de woordvoerder van Zijn twee eindtijdgetuigen is, is een Donder die in steeds toenemende mate krachtiger zal gaan weerklinken tot aan de daadwerkelijke wederkomst van Jozua de Christus.

#6 De Zesde Donder is de groeiende openbaring van Gods twee eindtijdgetuigen. Hierin wordt geopenbaard dat Gods Huidige profeet en apostel voor Zijn Kerk, tevens de woordvoerder is van Gods twee eindtijdprofeten – de woordvoerder van Zijn twee eindtijdgetuigen.

Inderdaad, de geleidelijke openbaring vóór de wederkomst van Christus van wie Gods twee getuigen zijn, is precies waar deze Donder over gaat. Dit is al gedeeltelijk begonnen, maar er moet hierover nog veel meer geopenbaard worden; zaken die zelfs Gods eigen Kerk op dit moment nog niet weet. De timing voor de openbaring van alles wat deze twee zullen vervullen en de manier waarop zij dat doen, ligt volledig in Gods handen.

Vlak nadat Johannes over de Donders geschreven had, vertelde God hem over deze Twee getuigen.

‘En Ik (hier spreekt God) zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.’ (Openbaring 11: 3 - 6)

Wat betreft datgene wat in die periode van 1.260 dagen volbracht moest worden, geloven we dat dit reeds vervuld is. Het aspect van het ‘in rouwkleding gekleed zijn’, gaat over een bepaalde tijd van vernedering die zij moesten ondergaan. Het ‘vuur uit hun mond’ is symbolisch voor de woorden die zij spreken en de daaruit volgende consequenties. De zaken die in deze verzen geschreven staan zullen door de meeste mensen pas begrepen kunnen worden wanneer dit na de wederkomst van Christus uitgelegd zal worden.

Deze Zesde Donder zal steeds luider weerklinken naarmate de gebeurtenissen van de voorafgaande Donders zich met steeds grotere intensiteit zullen blijven voltrekken, wat op zich bewijs is van de geldigheid van datgene wat geschreven staat en tevens ook bewijst dat zo’n openbaring enkel en alleen van God afkomstig kan zijn.


De Zevende Donder

Deze laatste Donder betreft, net zoals de twee voorgaande Donders, zowel de Kerk als de wereld.

#7 De Zevende Donder is de versnelde openbaring van God aan de mensheid.

In dit boek is uitgelegd dat de mensheid God nooit werkelijk gekend heeft, en dat er daarom grote verwarring en tegenstrijdigheid bestaat in onze religieuze geloofsovertuigingen over Hem. Het is ook aangetoond dat er uit de gehele tijdspanne van de mensheid op de aarde slechts weinig meer dan 144.000 mensen God waarlijk en grondig gekend hebben.

Gedurende de voorbije zes millennia heeft God Zichzelf slechts aan een zeer klein aantal mensen geopenbaard. En de weinigen die God wel leerden kennen, werden door de rest van de mensheid verworpen. De profeten en de apostelen werden verworpen, en daardoor was de mensheid ook niet in staat om God te leren kennen. God onderwees Zijn manier van leven slechts aan één natie beginnend in Mozes’ tijd, maar het grootste deel van hen verwierp Zijn woorden.

De geschiedenis van de mensheid (de ware getuigenis over de mensheid) is dat zij Gods wegen niet wil. Mensen hebben nooit gewild dat God hun leven zou regeren. God heeft slechts weinigen geroepen tot een speciale relatie met Hem, om hen op te leiden en te trainen voor een toekomstige wereldregering - het Koninkrijk van God.

Veel van dit alles is reeds uitgelegd, maar het is belangrijk om te begrijpen dat God op het punt staat om iets te doen wat Hij nog nooit tevoren gedaan heeft. God staat op het punt om Zichzelf aan de gehele mensheid te openbaren. Die openbaring is ook te vergelijken met Donder.

Deze Donder is binnen Gods Kerk al beginnen te weerklinken, en zij staat op het punt om ook in de wereld krachtig te weerklinken, naarmate ook de andere Donders luider worden. Wanneer de gebeurtenissen van de Trompetten eenmaal beginnen, en alle overige eindtijdgebeurtenissen die God geprofeteerd heeft zich ontvouwen, zal deze Donder oorverdovend worden.

De openbaring van God aan de mensheid zal blijven versnellen naarmate we dichter bij het einde van de heerschappij van de mensheid op aarde en de wederkomst van Jozua de Christus komen, wanneer Gods heerschappij zal beginnen. De mensheid heeft God niet gekend, maar dat begint nu allemaal te veranderen.


De Mensheid Moet Veranderen

De wereld staat op het punt om de ergste tijden van leed en verwoesting te beleven die zij ooit meegemaakt heeft! God heeft de mensheid gewaarschuwd voor deze periode die als de ‘eindtijd’ gekend staat. In feite gaat het overgrote deel van de profetieën in de Bijbel over die eindtijd. Omdat de mensheid een fysieke schepping is met de menselijke natuur die daaruit voortkomt, heeft God altijd geweten wat de mensheid door alle tijden heen zou doen. En dat maakt dan ook precies deel uit van Zijn plan.

In dat plan heeft God 6.000 jaar aan de mensheid toebedeeld, waarin zij haar eigen manieren van leven mocht kiezen. Uitgezonderd een heel klein aantal mensen in de loop van de millennia dat door God geselecteerd werd en waar Hij mee gewerkt heeft, heeft de mensheid in haar geheel blindelings haar eigen wensen en verlangens nagejaagd. Dat heeft geleid tot eindeloze oorlogen en verwoestingen die ons onze hele geschiedenis geplaagd hebben.

De gruwelijke geschiedenis van de mensheid maakt deel uit van een leerproces. We kunnen van onze fouten leren, maar de mensheid heeft nog niet geleerd dat zij niet in staat is om zichzelf te regeren. We hebben 6.000 jaar bewijslast die ons duidelijk toont wat ons zelfbestuur heeft voortgebracht. Het is altijd Gods plan geweest om toe te staan dat de mensheid zou falen, omdat er geen enkele andere manier is waarop zij deze grote levensles kan leren.

Jawel, God heeft toegestaan dat wij zouden falen, maar niet omdat hij ons wil zien falen. Maar wel omdat dat jammer genoeg de enige manier is waarop wij eindelijk naar Hem zullen willen beginnen te luisteren – en zullen kunnen beginnen te zien dat Zijn weg veruit superieur is aan onze eigen wegen, en dat dat de enige weg is die echt werkt.

God heeft een doel – een plan – waarin Hij verlangt om de mensheid leven te schenken dat verder gaat dan ons tijdelijke sterfelijke leven - een eeuwigdurend leven. Maar waarom zou Hij, gezien onze staat van dienst, dit doen? En wat zou het doel daarvan zijn? Dat er voor alle eeuwigheid oorlogen en leed zouden zijn? Eeuwigdurende vernietiging? Gods weg gaat over vrede. Vernietiging, drama en verdeeldheid zijn het gevolg van egoïsme – de weg van Satan, en dat is ook altijd de weg van de mensheid geweest.

De weg van de mensheid is de weg van egoïsme, en dat is de reden waarom ons zelfbestuur nooit gewerkt heeft.

Dus, als God Zijn plan voor de mensheid wil verwezenlijken, dan heeft Hij vrijwillige deelnemers nodig. Het probleem daarmee is dat de mensheid, tot nu toe, nog steeds haar eigen destructieve gedrag ontkent. In plaats daarvan is de mensheid vervuld van trots en hoogmoed.

Die hoogmoedige houding is vandaag erger dan ooit tevoren. Dat is voor een groot deel te danken aan de vooruitgang in wetenschap, fysica en wiskunde waar de wereld in de voorbije eeuw getuige van is geweest. Nooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid hebben we zo’n grote vooruitgang gezien, die de mensheid in zoveel opzichten ten goede is gekomen.

Kijk alleen al naar het bewijs dat makkelijk gezien kan worden in de cijfers van de wereldbevolking. Naar schatting is de wereldbevolking tussen de jaren 1.500 en 1.800 van bijna 600 miljoen tot net geen 1 miljard gegroeid. Maar vandaag leven er echter bijna zo’n 8 miljard mensen op aarde! Het duurde dus 5.800 jaar om tot 1 miljard mensen op aarde uit te groeien, en slechts 200 jaar om de 8 miljard te bereiken.

Maar hoewel de mensheid wel degelijk geprofiteerd heeft van al die vooruitgang, toch heeft zij deze ook misbruikt waardoor nu het potentieel aan het licht komt van een dusdanige vernietiging op aarde die tot ons uitsterven kan leiden.

Het is God die toegestaan heeft dat de wereldbevolking met zulke sprongen groeide. Hij is het die de kennis aan de mensheid gaf om zulke vooruitgang te boeken. Maar de mensheid heeft de eer daarvoor volledig aan zichzelf toegeschreven. Dat geeft weer hoe diep de verwrongen hoogmoed van de mensheid gaat.

Het zou nu duidelijk moeten zijn dat de mensheid wanneer zij aan haar eigen zelfbestuur wordt overgelaten, altijd vernietiging zal veroorzaken. Dat is onvermijdelijk.

God gaat nu toestaan dat de mensheid oog in oog zal komen te staan met haar eigen zelfvernietiging. De waarheid is dat de enige manier om die zelfvernietigingsdrang te stoppen, God ingrijpt en een einde maakt aan het zelfbestuur van de mens, door in plaats daarvan Zijn eigen regering te vestigen – Zijn eigen Koninkrijk dat regeert.

Daarom moet de mensheid eerst vernederd worden om tot een oprechte gewilligheid te komen om waarlijk naar God te beginnen luisteren, en dat precies op de manier die God aangeeft. Inderdaad, er moet een verandering in de mensheid plaatsvinden, en er is maar één manier waarop die verandering tot stand gebracht kan worden.

De mensheid zit zo vastgeroest in haar eigen wegen, is zo diep vervuld van menselijke hoogmoed, dat zij datgene wat werkelijk van God komt niet zal aanvaarden. Mensen die van zichzelf vinden dat ze religieus of Christelijk zijn, kunnen dit niet in zichzelf zien. Het zou nochtans goed zijn om te overwegen wat God over onze eigen aard zegt.

God zegt: “Er is (soms) een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.” (Spreuken 14: 12) Dat is een goede weergave van de houding en de geest van de mensheid. Het is voor onze geest (ons verstand) heel natuurlijk om te geloven dat onze eigen ideeën, gedachten en oordeel juist zijn. Wij zijn geneigd om gewoonweg te denken dat wij gelijk hebben en dat anderen die anders denken ongelijk hebben. Dat is het natuurlijke gevolg van onze menselijke hoogmoed, want enkel en alleen God kan ons vertellen wat waarlijk juist is en wat verkeerd is.

Kijk bijvoorbeeld eens naar alle duizenden verschillende stromingen binnen de confessionele- en niet-confessionele kerken van het traditionele Christendom. Diegenen die een specifieke denominatie steunen en daar deel van uitmaken geloven dat zij het bij het rechte eind hebben, en over het algemeen geloven zij dat anderen fout zitten (of op zijn minst minder deskundig of waarheidsgetrouw zijn) wat betreft zaken aangaande doctrines en leerstellingen over God en Christus.

Maar God Zelf zegt dat er slechts één geloof, één waarheid, één Kerk en één manier van leven is. Het probleem is dat de mensheid vervuld is van hoogmoed – mensen geloven dat zij gelijk hebben, gerechtvaardigd zijn en/of meer inzicht hebben dan anderen.

God zegt voorts dat “het denken van het vlees is vijandschap tegen (gekant tegen, een vijand van) God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.” (Romeinen 8: 7). De mensheid verzet zich tegen wetten die tegenstrijdig zijn aan want zij eigenlijk willen. Dat houdt ook in dat de mensheid zich dus tegen Gods wetten en wegen verzet.

Het is vanwege dit soort van denken dat de mensheid de afgelopen 6.000 jaar niet naar Gods profeten en apostelen heeft geluisterd. Wij leven nu in een tijd waarin God dit gaat aanpakken. God zal niet toelaten dat dit zo blijft doorgaan!

Daarom werd hier in het begin van dit hoofdstuk op gezinspeeld. Er dient hier een alinea herhaald te worden die gaat over het moment in de tijd waarop God zal ingrijpen om Zijn regering over de mensheid zal vestigen.

Op datzelfde moment in de tijd zal God ingrijpen om de overgang te maken van het zelfbestuur van deze wereld naar Zijn bestuur. Maar voordat een dergelijke verandering doorgevoerd kan worden, zal er eerst een grote verandering moeten plaatsvinden in de houding en de geest van de mensheid. Daarom zijn de profetische gebeurtenissen van deze eindtijd erop gericht om de mensheid te vernederen, zodat begonnen kan worden met mensen de enige weg die tot ware vrede leidt aan te leren.

Er bestaat geen enkele andere zinvolle en permanente manier waarop een volledige verandering in de houding en de geest van de mensheid teweeg gebracht kan beginnen te worden, afgezien van dat God toelaat dat de eindtijd gebeurtenissen exact zo komen te gebeuren zoals gezegd is dat zij vervuld zullen worden.

De profetische gebeurtenissen van de Zeven Zegels, de Zeven Trompetten, de Zeven Donders en de Zeven Laatste Plagen zijn er allemaal op gericht om de mensheid te helpen om te veranderen – een verandering van een houding van hoogmoed en op zichzelf vertrouwen, naar een houding van nederigheid en naar God opkijken om geleid te worden. Dit is allemaal noodzakelijk opdat de mensheid kan beginnen te leren wat de enige ware wegen zijn die echte vrede voortbrengen en tot eeuwig leven leiden – een leven dat vervuld zal zijn van écht blijvend geluk, vervulling, liefde en ware vrede voor alle eeuwigheid.